شهردارى شيراز صدر نشين مسابقات فوتسال كاركنان دولت شد

KHABAR JONOOB - - هنر و انديشه -

در پايان هفته سـوم رقابتهاى دسـته اول فوتسـال كاركنـان دولت ، تيم شـهردارى شـيراز همچنان در صدر جدول رده بندى قرار گرفته است.در اين دوره از رقابتها 13 تيم حضور دارند كه به صورت دوره اى با هم به رقابت خواهند پرداخت.در اين مسـابقات تيمهاى شهردارى ، صنايع الكترونيك ، بنياد مسكن ، امور زندانها ، بنياد شـهيد ، بانك سپه ، عمران صدرا ، توزيع نيروى برق ، كميته امداد ، ورزش و جوانان ، اسـتاندارى ، برق منطقه اى و صنعت و معدن حضور دارند.در هفته سوم اين مسابقات پنج ديدار برگزار شد و تيمهاى كميته امداد ، ورزش و جوانان ، شهردارى ، صنايع الكترونيك ، و بنياد مسكن به ترتيب مقابل تيمهاى برق منطقه اى ، امور زندانها ، صنعت و معدن ، توزيع نيروى برق و بانك سپه به برترى رسيدند.هفته چهارم اين رقابتها دوشنبه 21 آبان ماه از ساعت 16 با برگزارى شش ديدار در سالن كميته امداد پيگيرى مى شود و طبق برنامه بنياد شهيد با عمران صدرا ، امور زندانها با بنياد مسكن ، صنايع الكترونيك با ورزش و جوانان ، بانك سپه با شهردارى ، كميته امداد با استاندارى و برق منطقه اى با صنعت و معدن مقابل هم قرار خواهند گرفت.گفتنى اسـت هم اكنون در جدول رده بندى و در پايان هفته سوم اين مسابقات تيم شهردارى شيراز با 9 امتياز صدر نشين است و تيم صنايع الكترونيك با همين تعداد امتياز و تعداد گل زده كمتر در جايگاه دوم اسـت و تيم بنياد مسكن با 6 امتياز در مكان سوم قرار گرفته است. تيم فوتسال ورزش و جوانان فارس هم با 3 امتياز در رده دهم جدول رده بندى قرار دارد.اين رقابتها زير نظر حوزه همگانى اداره كل ورزش و جوانان فارس و با همكارى كميته داوران فوتسال استان برگزار مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.