پيروزى شيرازى ها و باخت فيروزآبادى ها در ايستگاه دوم ليگ دسته دوم

KHABAR JONOOB - - هنر و انديشه -

فوتساليست هاى فارس هفته دوم رقابتهاى ليگ دسته دوم كشور را با يك پيروزى و يك شكست سـپرى كردند.به گزارش خبرنگار ورزشى خبرجنوب در اين هفته از رقابتهاى فوتسـال دسـته دوم ايران تيم آراد فاخر شيراز به دومين پيروزى متوالى و تيم شـهيد رضايى فيروزآباد به دومين باخت متوالى دسـت يافتند.پيروزى در شـهرآورد هفته قبل سبب شـد تا شاگردان عباس دوكوهكى در تيم آراد فاخر شـيراز بـا انگيزه بالايى در خانه تيم صنايـع ميبد به ميدان بروند. تيم آراد فاخر شيراز توانست با تك گل محسن حمزوي به پيروزى يك بر صفربرسـد و در صدر جدول گروه پنجم قرار گيرد.تيم شهيد رضايى فيروزآباد ديگر نماينده فوتسـال فارس هم كه بيرون از خانه مسـابقه داشـت ، مقابل تيم فولاد زرند ايرانيان به باخت دو بر يك رسيد.

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760311008002412 هيات مورخ 97/7/17 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جهرم تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضى آقاى سيدمحمدعلى ذبيحين پور جهرمى فرزند باقر به شماره شناسنامه 212 صادره جهرم در ششدانگ يكباب انبارى به مساحت 53/329 مترمربع پلاك 8988 فرعى از 4094 اصلى مفروز و مجزا شده از پلاك 1203 فرعى از 4094 اصلى واقع در بخش 11 فارس خريدارى از مالك رسمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه خبرجنوب و هفته نامه اخبار جهرم آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

21543/ م الف 2-1

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.