حقوق كارگران را براي سال آينده بايد دوبرابر كرد

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

نرگــس مكاريزاده-خبرنگار »خبــر جنوب«/ در حالي كــه قرار بود حقوق كارگران بازنشسته تأميــن اجتماعي بــا حقوق بازنشستگــان دولتي همسانســازي شــود هنوز ايــن اتفــاق نيفتاده و كارگران بازنشسته بعد از30 سال كار طاقتفرسا با همان مستمري حداقلي روزگار ميگذرانند.

علي راستگو، دبير اجرايي خانه كارگر فارس با انتقــاد از اجرا نشدن طرح همسانسازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعــي گفت: متأسفانه به كارگران از سوي دولــت بيمهري شده و دولت در قبال آنها هيچگونه احساس مسئوليتي ندارد. وي گفــت: استقلال صنــدوق درمــان كارگران بازنشستــه را گرفتند،150 هــزار ميليارد تومان پول از صندوق تأمين اجتماعي توسط دولتهاي مختلف برداشته شد، هيچ كمك رفاهي و مالي از سوي دولت به كارگــران نشده و متأسفانه طرح همسانســازي حقوق كارگــران بازنشسته هم به فراموشــي سپرده شده است. عضــو هيئت مديره كانون عالــي كارگران بازنشستــه كشور افزود: بــه اين مــوارد نپرداختن سهم دولــت براي بيمه اقشــار مختلف از جمله بيمه كارگران ساختماني، قاليبافــان و ... را هــم اضافه كنيــد. دولت قول داده بــود سهــم كارفرما بــراي بيمــه اقشار اين چنينــي را پرداخت كند امــا متأسفانه اين كار را نكرد.

عضو هيئت مديــره كانون عالــي كارگران بازنشستــه كشــور بيان كــرد: جامعــه كارگران پول بيمــه را از جيب خودش و كارفرما پرداخت ميكنــد و هيچ باري بــه دوش دولت نميگذارد اين در حالي است كــه شديدترين بيمهريها از سوي دولت به همين جامعه صورت ميگيرد.

وي با تأكيد بر اين كه 90 درصد كارگران بازنشسته و شاغل زيرخط فقر قرار دارند، افزود : خــط فقر قبل از تورم 3 ميليون تومان بوده و هم اكنون كه همه اجناس 3 تا 4 برابر شده، قطعا خط فقــر رقم بيشتري است و با اين حساب و با توجه به اين كه حقوق كارگــران تفاوتي نكرده، عمد ه كارگران به خط فقر مطلق نزديك ميشوند.

راستگو بيان كــرد: متأسفانه با اين حقوقها و مستمريهاي يــك تا يك و نيم ميليون تومان شايد به سختــي بتوان هزينه يك هفته زندگي را تأمين كرد.

وي با بيــان اين كه دولت هيــچ گاه حقوق كارگران را مطابق تورم افزايش نداد، افزود :قرا ر بود دولت طي 5-4 سال حقوق كارگران را ترميم كرده و بــه نرخ تورم نزديك كنــد اين درحال ي اســت كه در طول اين سالها ايــن اتفاق نيفتاد و حقو قكارگر ان60 درصد كمتر از تورم رخ داد ه در طول ساليان گذشته است، نرخي كه احتمالا با تــورم شديد چند ماهه اخيــر به صد درصد برسد و اگر قــرار باشد دولت قــدرت خريد كارگ رر ا حفظ كند بايد براي سال آيند هنر خافزاي شحقو ق كارگران را 100 درصد تعيين كند.

دبيــر اجرايــي خانه كارگر استــان فارس با تأكيــد بر اين كه نميتــوان انتظار داش تبا راي ن افزايــش حقوق بــر دوش كارفرما باشــد، افزود : سختتريــن شرايــط اقتصــادي بــر كارگاهها و كارخانههــا حاكم است و انتظــار مي رود دول ت بعــد از سالهــا بيتفاوتــي، بخشــي از افزايش حقــوق كارگران را عهــدهدار شود و د ركنا ر آن بــا بخشودگي مالياتي هزينههــاي آب، برق، گاز و نيــز تأمين بخشــي از بيمه سهــم كارفرما، به كمك كارآفرينــان، توليدكنندگان و صنعتگر ان بيايد.

وي بــا تأكيد بر لزوم احيــاي شوراي عالي تأمين اجتماعي گفــت: متأسفانه هم اكنون تأمين اجتماعي به صورت هيئت امنايي با حضور 6 يا 7 وزيــر با حقوقهاي نجومي اداره ميشود، افراد ي كــه خبري از وضعيت كارگران و گذران زندگي بــا حقوق 1 و نيــم ميليون تومانــي و حتي كمتر ندارند.

وي تصريــح كرد: د رحال يك هتما مسرماي ه سازمــان تأمين اجتماعي از محــل حق بيمه سهم كارگــران و كارفرمايــان جمــعآوري شــده اما توســط دولتهــا مديريــت ميشــود اتفاقي ك ه باعث شده بــه دليل سوء مديريــت دفترچه بيمه كارگــران از حيــض انتفاع خارج شــده و اغلب مراكــز درماني و بيمارستانها بــا سازمان تأمين اجتماعــي قطع ارتبــاط كرده و همــه هزينههاي درمــان به صورت آزاد محاسبــه شود آن هم د ر شرايطي كه تورم لجام گسيخته امان كارگران را بريد هاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.