الزام واحدهاي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي به ثبت اطلاعات، در سامانه جامع انبار

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

مديرعامل شركــت شهركهاي صنعتي فارس گفــت: همه واحده اي توليــدي، صنعتي و صنفــي مستقر در شهركها و نواحــ يصنعت يفارس ، موظــف به ثبت موجودى و همــه ورودى و خروجى كالا د رسامان هجام ع انبــار هستند. به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي فارس، احــد فتوحي افزود: افرادى كه اطلاعات انبار خــود را ثبت نكنند ،ك الاى انبار آنها مشمول قانون احتكار است.

وى گفــت: انبارداران براى ثبــت مستمر اطلاعــات ورود و خرو ج كالاهــا در سامانــه جامــع انبارهــا و مراكــز نگهــدارى كالا بــهنشانى www.nwms.ir مراجعه كنند.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي فارس با بيان اين كه راهانداز ى سامانــه جامع انبارهــا در راستاي اجراي ماد ه23آييــن نامه اجرايي مواد 5و6 قانــون مبارزه با قاچاق كالا و ارز انجــام شده است گفت: بر اساس تعريف، اين مراكز شامل انبارها، مراكز دپو، سيلوها، سردخانهها، واحده اى توليدى، كارخانه ها، معادن، اصناف و مزارع كشاورزى است كه بايد همه ورودى و خروجى خود را در اين سامانه ثبت كنند.

فتوحي تصريح كرد: همه ثبت نام كنندگان د رسامانه حس ابك اربرى دارنــد كه بــر مبناى آن انباردار بايد به اين حســاب كاربرى وارد شده و عــلاوه بر اين كه موجودى كالاى خود را ثبت مىكند، ورودى و خروج ى كالاهاى بارنامهاى و غيربارنامهاى را درج كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.