ثبات قيمت زعفران در بازار

رضايت كشاورزان از كشت طلاى سرخ

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

نايب رئيس شوراى ملــى زعفران با اشاره به ثبات قيمت طلاى سرخ در بــازار، گفت: امســال كشاورزانى كه زعفران كشــت كردهاند، نسبت به ديگر توليدكنندگان، رضايت بيشترى دارند.

غلامرضــا ميــرى در گفت و گو با خبرنگار مهر بــا بيان اين كه برداشت زعفران تــا پايان آذرماه، ادامه دارد، اظهاركرد: در حال حاضر نمىتوان ميزان دقيق توليد را برآورد كرد اما برخى كشاورزان اظهار مىكنند ميزان توليدشان نسبــت به سال گذشته كمتر است و برخى ديگر آن را بيشتر مى دانند، چرا كه توليد، بستگى بــه وضعيت زمين دارد، به اين معنا كه زمانى كه زمين زراعى در ســال هــاى سوم تا پنجم كشــت قرار دارد، اوج برداشــت محصول است و كشاورزان توليد بيشترى دارند.

وى بــا اشاره به اين كه برخى مناطق، بــا كمبود آب مواجه بودند، گفت: در دوره هايــى از زمان، كشاورزان مجبور بودنــد براى آبيارى محصول خود تانكر آب بخرند كه هر تانكر را بسته به نوع آن، بين 150 تا 500 هزار تومان خريــدارى مىكردند اما خوشبختانه بعد از آن دوره، شاهد بارندگىهاى خوبى بوديم كه كمك زيادى به كشاورزان كرد.

نايــب رئيس شوراى ملى زعفران، با بيان اين كه كشت زعفران در حدود 23 استــان انجام مىشود، افزود: زعفرانكــاران نسبت به كشاورزان ديگر، از وضعيت كشت و توليد خود رضايت بيشترى دارند.

وى در بخــش ديگرى از سخنان خود به ثبات قيمت طلاى سرخ در بازار اشــاره كرد و ادامــه داد: حداقل قيمــت زعفران كيلويى 6 ميليــون و حداكثر قيمــت آن 12 ميليون تومان است، اين قيمتهايــى است كه ما محصول را از كشاورزان خريدارى مىكنيم.

ميرى با اشاره به اين كه آمار هفت ماهه صادرات طلاى سرخ هنوز ارائه نشــده است گفت: صادرات طبق روال انجام مىشود اما مشكل هنوز اين است كه صادركنندگان حرفهاى اين كار را انجام نمىدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.