خريد و فروش سموم كشاورزي در فارس زير ذرهبين ميرود

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

شبكــه مانيتورينــگ ســم فروشىها از بهمــن ماه در استــان فارس راهاندازى مى شود.

بــه گزارش خبرگزارى صدا و سيما، مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشــاورزى فارس گفــت: در مرحله نخست اين طــرح تمام فروشگاههاى سمومــى كه مجوز قانونــى دارند توسط جهاد كشــاورزى ليستبرد ارى مىشونــد. دبيــرى با بيــان اين كه اين شبكــه با هدف بررســى و ردياب ى وضعيــت سموم توزيع شــده و تدارك سموم مورد نيــاز كشاور زانحت ى در دورتريــن نقاط استــان راه اندازى خواهد شد، افــزود : هر يكا زا ين فروشگاههــا داراى نام كاربــرى و رمز عبور هستند كه با ورود بهساما نه مىتوانند تمام اطلاعــات خود اعم از خريد و فرو شسمو مبه كشاور زان را در آن وارد آن كنند. وى تصريح كرد :ب ا تكميلاطلاع اتسامانه ،تما م فعاليتهــاى مربوط به فــروش و تدارك و توزيع سمــوم توسط سيستم مانيتورينــگ انجام مىشود. مدير حفظ نباتــات سازمان جهاد كشاورزى فارس اظهاركرد: با استفاده از اين سيستم كانالهاى توزيع، نظارت شده و وجود هرگون همشك لقاب لپيگير ىاست.

ه ماكنــ ون550 فروشگاه سم و كود مجــاز د راست انف ارسفع اليت مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.