سرانجام قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبى چه شد؟

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

سخنگــوى كميسيون انرژى مجلس گفت: قــرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبى فعلا در حالت مسكوت باقى مانده است.

اســد ا... قرهخانــى در گفت و گو بــا خبرنگار خبرگــزارى خانه ملت، با اشــاره بــه اين كــه توتال قــرارداد توسعــه فاز 11 پــارس جنوبــى را ترك كــرده اســت، گفت: مقــرر شده بود كــه اگر توتال قــرارداد توسعــه فاز 11 پــارس جنوبــى را ترك كرد، شركــت CNPC چين و پتروپــارس پروژه را ادامــه دهنــد اما با توجــه مواضــع آمريكا شركت هــاى مختلــف منتظر 13 آبــان بودند تــا مشاهده كننــد تهديــدات آمريكايىها قــدرت عملياتى شدن دارد يا خير.

سخنگــوى كميسيون انرژى مجلس شــوراى اسلامى با بيان اين كه اصل قــرارداد توسعه فاز 11 پــارس جنوبى از سوى چينىها پابرجــا است، افزود: شركــت چينــى موضوعى به عنوان خارج شدن از قــرارداد، ترك و رها كردن قرارداد را مطرح نكرده است.

وى ادامه داد: قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبى فعلا در حالت مسكوت باقى مانده است تا مشاهده شود چه سرانجامى پيدا مى كند.

نماينــده مردم علــى آبادكتول در مجلــس شوراى اسلامى، بــا اشاره به اقدامات صورت گرفته در پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبى، اظهار كرد: در شرايــط كنونى اقداماتى در حال انجام است امــا نه به ميزانى كه انتقال ارز و تجهيزات به پروژه انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.