سرمايهگذارى 100 ميليارد ريالى در حوزه بازيافت در لامرد

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

نخستين طرح بازيافت ضايعــات هيدروكربنى براى تبد يل بهانر ژى برق در شهرستان لامرد اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزارى صدا و سيما مركز فارس، فرماندار لامرد گفت : نخستين طرح بازيافت ضايعات هيدروكربنى (زباله شهرى) و تبد يل آن به فــرآورده هاى نفتى از جمله گازوئيل و در نهايت تبديل به انرژى برق د ر شهرستان لامرد اجرا خواهد شد.

حسيــن شبانىنژاد افزود: اين طرح با توانايى توليد همه فرآورده هاى نفتى از پسماندهــاى شهرى و پالايشگاهى و تبديل صد درصدى آنه ا به انرژى از پروژه هاى منحصر به فرد د ركشو راست.

وى گفت: سرمايهگذار طرح بــا اعلام خريدارى بخشى از تجهيزات كاملا هوشمند اين سيستم ابراز اميدوارى كرد هاس تك هب همح ضتحوي ل زميــن و انجــام امور ادارى مربوطــه، اين كارخانه در لامــرد راه انداز ى مىشــود. فرمانــدار لامرد با بيــان اين كه در فاز نخســت اين طرح 100 ميليــارد ريال هزينه شده است افزود: تحــولات اقتصادى شهرستان لامرد مىتواند موجب حركت عظيم صنعتى و اقتصادى در كشور شود.

شبانىنژاد گفت: حضور سرمايهگذاران داخلى و خارجى د رشهرستا ن لامرد نويد آيندهاى روشن را مىدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.