قهرمانــشــپـزـخـانـهـخـوـد بـاـشــيـد

راحـت تريـن روش پخـت سيب زمينى اينكه بتوانيد غذاهاى خوشمزه بپزيد واقعا هيجان انگيز است. اما اگر با ترفندهاى مخصوص بتوانيد سريعتر اين كار را انجام دهيد، هيجان انگيزتر هم مىشود.

KHABAR JONOOB - - جدول و سرگرمي -

سيــب زمينىهــا را از وسط نصــف كنيد، روى آن نمك و كمى روغن زيتون بريزيد. به مدت 30- 40 دقيقه در فر با دماى 400 درجه فارنهايت قرار دهيد. با چنگال چك كنيد پخته است يا نه.

پاىهـاى منجمد بـه كمكتان مىآيد

بسيــارى از افــراد وقتــى مىخواهنــد پــاى درســت كنند با مشكل خميرى و نــرم بودن پوسته زيرى مواجه مىشونــد. اما منجمد كــردن پــاى قبــل از پخــت، ايــن مشكــل را از بين مىبــرد چون قبل از اينكه مواد داخــل پاى نرم شود، پوستــه زيرين مى پزيــد و فرصتى بــراى از دســت دادن آب اضافــى نــدارد. قبــل از انجمــاد حتما پاى را در كيســه پلاستيكــى يــا فويل بپيچيد.

سبزيجات را در فر بپزيد

بــراى پخت سبزيجات بخارپز در فر، آنهــا را بشوييد و به اندازه خرد كنيــد. سپس روى كاغذ نسوز بــه مــدت 20-30 دقيقــه در فر با دماى 350 درجه فارنهايت بپزيد.

پياز را منجمد كنيد

اين ترفند وقتى عجله داريد، به شما كمك مىكنــد. پياز را پوست بكنيــد و خرد كنيــد. سپس آنها را روى سينى گذاشته و در فريزر قرار دهيــد. فراموش نكنيد كه قالب را با فويل آلومينيومــى بپوشانيد و چند ساعــت آن را منجمــد كنيد. سپس پيازها را در يــك كيسه پلاستيكى ريختــه و در فريزر قرار دهيد تا هر موقع لازم داشتيد استفاده كنيد.

بـا اسـتفاده از پاسـتاى مانده مافين درست كنيد

اين يــك روش عالــى براى استفــاده از پاستاهــاى مانده است. همچنين روش خوبــى براى افزودن سبزيجاتى است كــه بچهها دوست ندارنــد. منجمد و گرم كردن آن هم آسان است. كافى است تخم مرغ را با پاستاها تركيــب كرده و در قالب بريزيــد، سپــس روى آن را با پنير پوشانده و در فر قرار دهيد.

ماست يونانى

ماهى را تردتر مىكند و كمك مىكند آرد سوخارى به آن بچسبد.

يك راه ساده براى آبپز كردن تخم مرغ

تخم مرغها بايــد تازه باشند. ســوراخ كوچكى روى آنهــا ايجاد كنيــد تا هواى اضافــى خارج شود. بــه مــدت 10 ثانيــه در آبجــوش بجوشانيد. سپــس از آبجوش خارج كــرده و بگذاريد دمــاى آب روى شعله كمى كاهــش يابد. سپس تخم مرغهــا را شكستــه و يكى يكى در آب بيندازيــد. براى هــ ر تخ م مر غ اضافــى بايد زمان پخت را ‪30- 20‬ ثانيه افزايش دهيد.

ساندويچ صبحانه آسان

به دنبال يك ساندوري چخا ص و آســان براى صبحانــه مىگرديد ؟ پيشنهــاد مىكنيــم ايــ نمافينها ى خوشمــزه را امتحــان كنيد: مقدار ى بيكن يــا مــرغ را در قالــب مافين بريزيــد، روى هــر كــدا مي كتخ م مرغ و مقدارى نمــك اضافه كنيد . به مدت 30-40 دقيقه در فر بپزيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.