جدول شماره 9649

جدول روزنامه» خبر جنوب« داراى دو شرح عادي و ويژه مى باشد.چنانچه مايل به حل هردو شرح مى باشيد پس از حل يكى از شرح ها ، آن را پاك كرده و سپس به حل جدول ديگر بپردازيد.

KHABAR JONOOB - - جدول و سرگرمي -

افقى:

1 - مــوى مــژه - يكــى از محبــوب تريــن و بزرگتريــن هنرمندان قــرن بيستــم ميلادى و تاريــخ سينما 2 - نــام دخترانه - درخت عشاق - گنــده - جهت 3 - جانورى كه پاهايش دست هايش هــم هســت!- كله پــز - رطوبت ناچيــز 4 - سيستــم آسانپرداخت - زمــان كــار و فعاليــت - مرگ قسمتــى از بافــت هــاى بــدن كه در اثــر نرسيدن خــون كافى ايجاد مى شــود 5 - فراموشــى - واحد شمارش درخــت - از خود راضى 6 - از جوايــز ادبى معتبر- جزيره ايرانــى استــان هرمزگــان - فيلم مهدى فخيــم زاده 7 - سكه رايج هنــد - گمگشتــه كنعــان - نشان خــاص 8 - حرف آخــر انگليسى - يكــاى سنجــش دمــا - رود بزرگ 9 - عروسك كنار سارا - سردسته، پيشــوا - مجلس بزرگان 10 - يكتــا، واحــد - دهميــن ماه سال قمرى - مغــازه 11 - وسيله اى براى ترمز در خودرو – ساختار معمارى يا مهندسى ثابت كه مجزا از ديگر ساختارهــا قابل تشخيص باشــد- بــه اغمــا رفتــه 12 - از ظروف پرمصــرف آشپزخانه- فيل دريايــى - شهــرى در فرانسه 13 - نت آخر - خسيس - سپاسگزار 14 - شهــر شمالى - ضمير بيگانه - بلى - خبر جستن 15 - خوراكى خوش طعم استان اردبيل - غمگين

عمودى:

1 - مجرى مسابقه خانوادگى در حال پخــش "كودك شو"- نام حضــرت عيســى(ع) 2 - شلــوار جيــن - جزء آخر كلمه - گلى زيبا 3 - ســر، رأس - خوردنى متعجب - بــذر، هستــه - امــر از شستــن 4 - بدكــاران - پــول خرد فرانسه 5 - گلخــن حمــام – دستبند زنانه - بازشناســى 6 - روشى در پخت غــذا - بخشــى از استخرها - چين دامن زنانــه 7 - تظاهر به نيكى - توقف - شماره بيــن المللى كتاب 8 - دشمــن سخــت - ايــن كــاخ مربوط به دوره قاجــار در دوشان تپــه تهران واقع شــده و به دستور مظفرالديــن شاه ساخته شده استمايع رفع عطش 9 - اتومبيلرانى - روييدنــى از زمين - لوله گوارشى 10 - چطــور - خــط مخصــوص روشندلان- پارچــه روبالشى 11 - قسمتى از خانــه- وحشت - اثر قيچــى 12 - پيــر و فرتوت - لوح فشرده 13 - پژمرده - فرايند، طرز - نمــاد بركت و سرشارى در سفره هفــت سين - اميــد 14 - صندوق جهانى كودكان - وسيله نقليه آبى - چاشنــى سالاد 15 - پدر شعر نو - آنكولوژى

افقى:

1 - گسيختگى يا شكست بخشى از پوسته زمين - بازيگر مــرد فيلم هاى سرزمين زامبىها و عطش مبارزه 2 - شرط بندى - بگــرد! - تكيه كــلام شگفت زده - بــا زرق آيــد 3 - اثــرى از زنده ياد دكتــر على شريعتى - شيــرزن كربلا - يــازده! 4 - مــزه برخــى ميــوه هــاى نارس - پيــر - مقدمــه 5 - بيكاره - ناهنجــارى كروموزومــى - از جهــت مقــدار 6 - راه يافتن و نفــوذ - پوشاننــده - خانه تنگ و محقــر 7 - ناسيونــال - ديگر - شاه فرانسوى 8 - مقابل آرى - آموزه فكرى معتقد به تكامل جانــداران - زوبيــن 9 - مهتر قــوم - چهارچوب - صدمه 10 - صفــت چاى - شركت خودرو ســاز آمريكايــى - سازمان بين المللــى استانداردســازى 11 - پرچــم - برهان هــا، حجت ها - جداســازى 12 - از آثار تاريخى اصفهــان - 365 روز - فرد 13 - جــوال - مخفــف كوتاه - ليف ظرفشويــى 14 - كلمــه شرطضمير بيگانه - ضد نرم- عنصرى غير فلزى و فــراوان 15 - اثرى موسيقيايى لودويك وان بتهوون - شركت هوانــوردى، هوافضايى و دفاعى روسى

عمودى:

1 - پدر دانش ژنتيك نوين - تفاله چغنــدر 2 - ثلث عدد نه - زنجير - دستگاه تقويت صدا 3 - مغاك - دكمه - بى آبرو - تيم فوتبال فرانسوى 4 - مقابل تمام رخ - معــادل فارسى پارتيشن 5 - از بروج فلكــى- اندازه لباس - موجــب شناسائــى شخص 6 - كارى در كشــاورزى - بيمارى آسيايــى - مهــارت فوتبالــى 7 - كتــف - سكــوى شيرجــه - پيشكــش 8 - دهــان كجى - فرمانــدار كل جامائيكــا از سال 2009 تاكنون - واحد بدمينتون 9 - پيرايــه - پيــك كاغذى - آسيــب و بــلا 10 - گياهــى از تيــره نعناعيان - بوقچى- رخوت 11 - دورى از مسابقه - شهرى در فرانســه- درخــت و نهال رز 12 - از عناصر شيميايى فلزىآسمانهــا 13 - دشنام - منسوب بــه بنىاميــه - شيرينــى تولد - پوست دباغى شــدة حيوانات 14 – ايــن شهر استان تهــران غله و ميوههاى معروفى دارد - موسيقى - ويتامين مــوز 15 - جداكننده خوب و بد - ورزشى رزمى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.