جدول سودوكو

KHABAR JONOOB - - جدول و سرگرمي -

جدول سـودوكو همـواره در تمام دنيا ، طرفداران خاص خود را داشـته اسـت. دراينجا برايتان 3 جدول سودوكو در 3 سطح ساده، متوسط و سخت در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.