ميزان خريد معاف شدگان نفتى چقدر است؟

KHABAR JONOOB - - گردشگري -

آمريكا بعد از ماهها كلنجار با بازار جهانى نفت براى به صفر رساندن صادرات نفت ايران، تنها دو روز مانده به تاريخى كه براى اين هدف تعيين كرده بود، به هشــت مشترى نفت ايران براى ادامه خريد نفت از ايران معافيت داد. معافيتى كه عمر آن شش ماهه است اما برخى كارشناسان تمديد آنها را پيشبينى كردهاند.به گزارش ايســنا به عبارت ديگر با اين اتفاق ميزان صــادرات ايران پس از مــاه نوامبر بالاتر خواهد رفت. آمار بازرگانى نشــان مىدهد اين گروه متشكل از هشت خريدار، حداكثر سه چهارم از صادرات نفت دريابرد ايران را خريدارى مىكنند.

كره جنوبى، سومين وارد كننده، اولين متوقف كننده

كره جنوبى ســومين خواستار نفت ايران و نخستين كشورى بــود كه واردات خود از ايران به صفر رســانده بود. بعد از اينكه آمريكا به اين كشــور معافيت داد، شــركت ‪SK Innovation‬ اعلام كرد در حال آمادهســازى براى از سرگيرى واردات ميعانات پارس جنوبى ايران در اوايل ژانويه است. حدود 70 درصد از نفت ايران كه از سوى كره جنوبى خريدارى شده، ميعانات پارس جنوبى بــوده و بيش از نيمى از واردات نفت فوق ســبك كره جنوبى، از ميــدان گازى پارس جنوبى ايران بوده اســت.كره جنوبى پيش از تحريمها 300 هزار بشكه در روز ميعانات در سال 2017 از ايران خريــدارى مىكرد كه معافيتى كه از طرف آمريكا اخذ كرده 200 هزار بشكه در روز است.

چين روزانه 360 هزار بشكه از ايران نفت مى خرد

چين نام بزرگ ترين خريدار نفت ايران را يدك مى كشد. در اين راســتا، رويترز به نقل از يك منبع آگاه گزارش كرده دريافت معافيت از تحريمهاى آمريكا به چين اجازه مىدهد در مدت 180 روز، 360 هزار بشــكه در روز نفت از ايران وارد كند. طبق آمار گمركــى چين، اين كشــور در فاصله ژانويه تا ســپتامبر به طور ميانگين 655 هزار بشكه در روز نفت از ايران وارد كرد.چين پيش از تحريم ها 658 هزار بشكه در روز در فاصله ژانويه تا سپتامبر ســال 2018 از ايران نفت خريدارى كرده بود و گزارشها حاكى است كه اين كشــور اجازه دارد حداكثر 360 هزار بشكه در روز بعد از اعطاى معافيت از ايران نفت خريدارى كند.

ژاپن آماده براى از سرگيرى واردات نفت از ايران

بــر پايه آمار وزارت اقتصــاد، بازرگانى و صنعت ژاپن، در فاصلــه ژانويه تا اوت، نفت ســنگين ايــران 57.4 درصد و نفت فروزان 28.4 درصد از مجموع واردات نفت ژاپن از ايران به ميزان 166 هزار و 890 بشــكه در روز را تشــكيل داد.با اين حال هنوز ميزانى كه ژاپن اجازه دارد از ايران نفت خريدارى كند، مشــخص نشده است.

پالايشگاه هاى هندى در انتظار بارگيرى حدود 9 ميليون بشكه نفت

تحــت اين معافيتها، هند اجــازه خواهد يافت حداكثر 300 هزار بشكه در روز نفت از ايران وارد كند كه كمتر از حدود 560 هزار بشــكه در روز وارداتى است كه امسال از ايران داشته است. طبق آمار كشــتيرانى كه از سوى بلومبرگ گردآورى شده است، هند در ســال 2017 تقريبا 450 هزار بشكه در روز نفت از ايران وارد كرده بود.انتظار مىرود پالايشگاههاى هندى حدود 9 ميليون بشكه نفت براى بارگيرى در نوامبر از ايران خريدارى كنند. در اين ميان با اينكه نام عراق نيز در ميان معافشــدگان نفتى ايران قرار دارد، هنوز مشخص نشده چه ميزان از ايران نفت وارد خواهد كرد. ميزان خريد قطعى ساير كشــورها مانند تركيه، تايوان، يونان و... همچنان در هالهاى از ابهام قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.