بخشنامه جديد ارزى براى صادرات در راه است

KHABAR JONOOB - - گردشگري -

رييــس كل بانــك مركزى با بيان ايــن كه به زودى تمهيدات نحوه بازگشــت ارز صادرات به چرخه اقتصاد كشور را اعلام خواهيم كرد، تاكيد كرد: صادرات ريالى به مثابه خروج سرمايه از كشور است.به گزارش خبرآنلاين، عبدالناصر همتى در همايش استانداران سراســر كشــور با تاكيد بر رهنمودهاى مقام معظم رهبرى مبنى بر اهميت درون زايى و برون گرايى در اقتصاد مقاومتى گفت: ما تهديد تحريم ها را به فرصت پيشبرد امور كشور تبديل خواهيم كرد.وي با اشــاره به وجود 16 استان مرزى در كشور، افزايش صادرات به 15 كشــور همسايه را به شرط رعايت مواردى شاه كليد توسعه اقتصاد كشور در شرايط فعلى خواند و ايجاد هماهنگى بين بانك مركزى و وزارتخانه هاى كشــور، صَمَت و جهاد كشاورزى را براى مديريت صادرات در استان هاى مرزى ضرورى دانست.همتي با بيان اين كه صادرات وقتى براى كشور مفيد است كه موجب ورود ارز يا كالا به كشور شود، صادرات ريالى را به مثابه خروج سرمايه از كشور دانست و برنامه هاى بانك مركزى براى جلوگيرى از اين امر و كمك به صادركنندگان براى ورود ارز حاصل از صادراتشان به چرخه اقتصادى كشور را تشريح وتاكيد كرد به زودى تمهيداتى را كه براى نحوه برگشت ارز صادركنندگان به چرخه اقتصاد درنظر گرفته شده اعلام مى كنيم.رييس كل بانك مركزى افزود: صادرات غيرنفتى ما در هفت ماه اول امسال 27 ميليارد دلار بوده و نســبت به ســال گذشــته در همين مدت زمانى افزايش بيش از 13 درصدى داشته است.وى همچنين با اشاره به شكست آمريكا در به صفر رساندن صادرات نفتى كشور از انجام مذاكرات جدى و مثبت با 8 كشورى كه معافيت خريد نفت از ايران را گرفته اند خبر داد.

همتى افزود: در7 ماهه امسال 31ميليارد دلار براى واردات كالاها و خدمات ارز تامين شده است كه بيش از 23 ميليارد دلار آن توسط بانك مركزى و كمتر از 7 ميليارد آن توسط صادركنندگان غير نفتى در سامانه نيما تامين شده است و از مبلغ تامين ارز تا كنون 10 ميليارد دلار براى كالاهاى اساسى و دارو و تجهيزات پزشكى اختصاص يافته است و اميدواريم با تصميماتى كه اتخاذ شده عرضه ارز توسط صادر كنندگان در سامانه نيما به زودى افزايش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.