با توزيع كنندگان بى رويه ارز بين صرافى ها برخورد مى شود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وكيــل مدافع يكــى از صرافان متهم به اخــلال در نظــام ارزى كشــور با بيان اين كه قرار شــد كه علاوه بــر گيرندگان ارز، با دهندگان ارز كه به شــكل بى رويه بــه توزيع ارز اقدام كــرده اند نيز برخورد شــود، گفت: به اين منظور در مرحله اول، بازرســين بانك مركزى كه بــا صراف ها ارتباط داشــته و ادعا شــده كــه در نحوه توزيع ارز دخيــل بودند و همچنين نماينده قضايــى و حقوقى بانك مركزى به جلســه بعدى رسيدگى دعوت شده اند.كريم بخنوه در گفت و گو با ايســنا، ضمــن اعلام اين كــه 21 آبان ماه جلســه بعدى رســيدگى بــه پرونده صــراف هــا به صــورت غير علنى تعيين شــده، اظهار كرد: در راستاى فرمايش مقام معظــم رهبرى در تاريخ 20 مــرداد ماه 97 در پاســخ به نامه رياســت قوه قضاييه براى اســتجازه رسيدگى ويژه به پرونده هاى مفاســد اقتصادى و دستور حكومتــى وى مبنى بر اتقان در رســيدگى و ايــن كه قاضى بايــد به اقنــاع وجدانى برســد از دادگاه درخواســت كرديــم كــه بازرسان بانك مركزى نيز در جلسه بعدى رسيدگى به پرونده صراف ها حضور يابند و توضيحاتــى در خصــوص ارايــه ارز به صرافى ها ارايه كنند.

وى افزود: در راســتاى فرمايشــات مقــام معظم رهبــرى خطاب به مســئولين قضايى كه در پرونده هاى مفاسد اقتصادى صرفــا نبايد بــه اتهامات گيرنــدگان ارز رســيدگى شــود بلكــه بايد بــه اتهامات دهندگان آن هم تواماً رســيدگى شــود لذا اين تصميم بســيار مهم توســط شعبه سوم دادگاه ويــژه رســيدگى كننــده بــه جرايم اقتصادى اتخاذ شده است.وكيل مدافع يكى از صرافــان متهم به اخــلال در نظام ارزى كشــور، گفت: بر اســاس ماده 126 قانون مجازات اســلامى در خصوص شــركاء و معاونين جرم و همچنين درخواست متهمين پرونــده و وكلاى مدافع آن هــا در اولين جلسه رســيدگى از رياســت دادگاه شعبه ســوم درخواست كرديم كه بازرسان بانك مركــزى هم در جلســات بعدى رســيدگى حضــور يابند.بخنــوه ادامــه داد: اينجانب و وكلاى ديگــر متهميــن ايــن پرونده اين مطلب را از رياست شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگى كننده به جرايم اقتصادى در جلسه قبلى رســيدگى تقاضا كرديم و خوشبختانه رياســت شعبه ســوم در راستاى اطاعت از فرمان مقام معظــم رهبرى كه همان ارزش اســتيذان كتبــى را دارد ايــن فرمــان را اســتجابت كرد و قرار شد علاوه بر گيرنده هاى ارز، با دهندگان ارز هم كه به شــكل بــى رويه به توزيع ارز اقــدام كرده بودند نيز برخورد شــود.وى افزود: به اين منظور در مرحله اول، بازرسين بانك مركزى كه با صراف ها ارتباط داشــته و ادعا شده كه در نحوه توزيع ارز دخيل بودند و همچنين نماينــده قضايى و حقوقــى بانك مركزى به جلسه بعدى رســيدگى دعوت شده اند. گفتنى اســت، در اولين جلسه رسيدگى به پرونــده 5 صراف كــه در روز 9 آبان ماه در شعبه سوم دادگاه ويژه مفاسد اقتصادى برگزار شــد، متهمين اين پرونده و وكلاى آن ها اعلام كردند كه در راستاى رسيدگى به اين پرونده بايــد نماينده بانك مركزى بــه عنوان متولى توزيــع ارز به صراف ها در جلسات رسيدگى حضور داشته باشند و به ارايه توضيحات در خصوص اين كه چرا اين ميــزان ارز را در اختيار اين صراف ها قرار داده اند و آن ها را ملزم به فروش آن كرده اند بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.