آخرين آمار كاربران پيام رسان هاى داخلى؛ استقبال از كدام پيام رسان بيشتر است؟

KHABAR JONOOB - - اخبار -

آمــار عضويت كاربــران ايرانى در پيام رســان هاى داخلى نشــان مىدهــد حمايت هــاى دولت از پيام رســان هــاى بومى كافى نبوده و آمارهاى نهايى نشــان مىدهد كاربران پيام رســان طلاگــرام را به عنوان پيام رســان غالب پذيرفتــه اند.به گزارش فــارس، فيلتر تلگــرام در ايران قرار بود فرصتــى براى پا گرفتن پيام رســان هاى داخلى باشــد، يك ســال پس از فيلتــر تلگرام، آمارها نشــان از موفقيت بيشتر پوســته هاى فارسى و غيررسمى

تلگرام نســبت به پيام رسان هاى مستقل داخلى دارد.به گفته امير خوراكيــان معاون مركز ملى فضاى مجازى، پس از فيلتر تلگرام، عضويت در پيام رسان هاى داخلى شدت گرفت به طورى كه 25 ميليــون كاربر در پيام رســان هاى داخلى ثبت نــام كردند.اما در حالى كه انتظار مىرفت ســيل مهاجرت به پيام رسان هاى داخلى ادامه يابد اســتفاده از تلگرام با فيلتر شكن و همچنين فيلتر نشدن نســخه هاى فارســى تلگرام به حيات اين دو پيام رســان كمك

كرد. وزارت ارتباطات مجرى اعمال فيلترينگ در كشــور اســت و حتى در برهه اى كم كارى اين وزارتخانه در بستن فيلترشكنها صداى شوراى عالى فضاى مجازى را درآورد كه سيد ابوالحسن فيروزآبادى دبير شــوراى عالى فضاى مجازى گفت: »اميدواريم وزارت ارتباطــات ماننــد گذشــته به شــرايط قبــل از يك ماه اخيــر برگردد و به همــان ميزانى كه بايد جلوى فيلترشــكنها را مىگرفت، بگيرد .«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.