طرحگلستانخوانى امسال هم در مدارس ابتدايى اجرا مىشود

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

بهمــن پــگاه راد-خبرنگار»خبرجنوب«/معــاون آمــوزش ابتدايى آموزش و پرورش فارس از حذف تدريجــى كارهاى انفرادى و توجه به رقابت هــاى گروهى در بين دانش آموزان مقطع ابتدايــى خبر داد. به گزارش »خبرجنوب« على عســكر جمشــيدى با بيان اين كه مهارت آموزى و توجه دادن دانش آموزان دركارهاى گروهى از جمله اهداف نهاد تعليم و تربيت در مقطع ابتدايى اســت، گفت: براســاس اين رويكرد به تدريج رقابت هاى انفرادى در مدارس حذف مى شود و دانش آموزان به مشاركت پذيرى و كارهاى گروهى تشويق و ترغيب مى شوند و هدف اين است كه اين امور در آن ها نهادينه شود تا در بزرگسالى به نوعى در زمينه هاى شغلى خود و مشــاركت هاى اجتماعى به يارى همنوعان خود بشــتابند.وى با اشــاره به اين كه امســال نيز طرح گلستان خوانى در مقطع ابتدايى ادامه خواهد داشت، افزود: از طريق طرح گلستان خوانى كه امسال چهارمين سال اجراى آن اســت به نوعى به ترويج فرهنگ مفاخر اســتان، به ويژه در خصوص آثار ســعدى مى پردازيم و همچون سال هاى اخير دانش آموزان دوره دوم ابتدايى و برخى از دانش آموزان دوره اول، گلستان خوانى را دنبال خواهند كرد. منتهى اجراى اين برنامه با محوريت كارهاى گروهى است و دانش آموزان را ترغيب مى كنيم گلستان خوانى را به صورت مشاركت دسته جمعى در قالب نمايشنامه، تئاتر، سرود و غيره اجرا كنند.

وى با تاكيد بر اهميت كتاب و كتابخوانى گفت: مطالعه آثار بزرگان و مفاخر، خصوصاً كسانى كه از مفاخر سطح استان هستند، از جمله برنامه هايى است كه در دوره دوم ابتدايى شامل كلاس هاى چهارم، پنجم و ششم تدريس مى شود كه اين كار آثار و نتايج مطلوب و بسيار خوبى براى دانش آموزان، خصوصاً در زمينه روخوانى و روان خوانى كتاب هاى درسى و غيردرسى داشته است.جمشيدى در بخش ديگرى از سخنان خود، استفاده از هرگونه كتاب هاى كمك آموزشى در دوره ابتدايى را ممنوع دانست و گفت: استفاده از اين كتاب ها نه تنها كمكى به دانش آموزان نمى كند؛ بلكه باعث بدآموزى نيز مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.