310 هزار ايرانى مستمرى بگير و بيمه پرداز در خارج از كشور وجود دارد

KHABAR JONOOB - - آگهي -

مديــركل امــور اتبــاع خارجى ســازمان تامين اجتماعــى با بيان ايــن كه موافق زبالهگردى اتباع افغانستانى در كشور نيستيم، بيان كرد: زبالهگردى يكى از چهار گروه شغلى براى پناهندگان محسوب مىشود.

به گزارش ايســنا، احمدرضا خزاعى، در نشســت خبرى با اصحاب رسانه اظهار كرد: اداره كل اتباع ســازمان تامين اجتماعى از ســال 94 با تدبير مديرعامل ســازمان تشكيل شد و ماده پنج قانون تامين اجتماعى مبناى كار اداره كل اتباع خارجى است.

وى با بيان اين كه هيچ تفاوتى بين اتباع خارجى و ايرانيان نيســت، تصريح كرد: كارفرمايان مســئول پرداخت حق بيمه ســهم خود و بيمه شــده به سازمان اند و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا، هفت درصد سهم كارگر و 20 درصد سهم خود را كسر كنند و حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان پرداخت كنند.

مديــركل امور اتباع خارجى ســازمان تاميــن اجتماعى افزود: اتبــاع خارجى كه متقاضى ادامه بيمه پردازى به صورت اختيارى هســتند، مىتوانند با دارا بودن شــرايط لازم در قانون بيمه اختيارى نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام و تحت پوشش حمايت هاى بيمه اى مقرر شامل بازنشســتگى، فوت و خدمات درمانى قرار بگيرند.خزاعى تصريح كرد: در حال حاضر بيش از 42 هزار نفر از اتباع خارجى در كشــور تحت پوشش بيمه قرار دارند و با احتســاب خانواده هاى آنان در مجموع 82 هزار نفر بيمه شــده اصلى و تبعى از اتباع خارجى وجود دارند.

وى با اشــاره به بيمه ايرانيان خارج از كشــور، ادامه داد: اداره كل اتباع خارجى ســازمان تامين اجتماعى نيز بحث بيمه ايرانيان خارج از كشور را پيگيرى مىكند و از 3 ميليون و 500 هزار نفر ايرانى مقيم خارج از كشور تعداد 30 هزار بيمه پرداز اصلى داريم.مديركل امور اتباع خارجى ســازمان تامين اجتماعى خاطرنشان كرد: همچنين 82 هزار نفر از ايرانيان در خارج از كشور نيز مستمرى بگير هستند و در مجموع 310 هزار ايرانى مستمرى بگير و بيمه پرداز در خارج از كشور وجود دارند.

وى افــزود: اگر اتباع خارجى، اقامت قانونى و پروانه كار قانونى داشــته باشــند و در شــغلى كه براى آنها تعريف شده مشــغول به كار شوند، تحت حمايت قانون كار قــرار مىگيرند و بيمــه اجتماعى آنها اجبارى اســت و كارفرمايان موظف به پرداخت حق بيمه هستند.

مديركل امور اتباع خارجى ســازمان تامين اجتماعــى گفت: تعداد 834 هزار نفر پناهنده در كشور وجود دارد كه برخى از اين پناهندگان داراى تحصيلات بالايى هستند و شايسته نيست كه در مشاغل خاص و سخت كار كنند.

خزاعى تصريح كرد: اگر كارفرمايى در كشــور كارگر غيرمجازى را به كارگيرى كند براســاس ماده 181 قانون كار مشــمول جريمه مىشــود و بــه ازاى هر يك روز بــه كارگيــرى اتباع خارجه، پنج برابر دســتمزد روزانه آنها جريمه مىشــود و اگر به كارگيرى غيرقانونى ادامه پيدا كند براى بار دوم معادل 10 برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه خواهد شــد و براى مرتبه سوم نيز كارفرما طبق قانون به حبس تعزيرى محكوم مىشــود.وى يادآور شد: عدم اطلاع رســانى صحيح، رفتار غير انسانى با اتباع خارجه و بازنگــرى در قانون و عــدم اصلاح در قانون يكى از دلايلى اســت كه اتباع خارجه داراى بيمه نيستند در حالى كه اتباع خارجى مىتوانند به صورت قانونى از بيمه تامين اجتماعى استفاده كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.