حسرت درآزادي ماند

فوتباليست شيرازي استقلال بهترين پاسور ليگ قهرمانان آسيا بيرانوند بهترين دروازهبان ليگ قهرمانان آسيا شد

KHABAR JONOOB - - هنر و انديشه -

* پرسپوليس صفر - كاشيما صفر

حســاس ترين بــازى فوتبال آسيا در قالــب ديــدار برگشــت فينــال ليگ قهرمانــان، شــب گذشتــه و از ساعت 18:30 در حضــور بيــش از 80 هــزار تماشاگر ايرانــى، بين دو تيم پرسپوليس و كاشيمــا آنتلــرز ژاپــن در ورزشگاه آزادى تهران آغاز شد.

حساسيــت بــالاى مسابقــه كــه از همــان لحظــات آغازين هــم مشهود بــود، روى كيفيــت بازى دو تيــم تاثير مستقيمــى گذاشته بــود. پرسپوليس در دقايــق ابتدايى با اتكا بــه سرعت بالاى علــى عليپور و گادوين منشا تلاش كرد از دفــاع پر تعداد كاشيما عبور كند و به سمــت دروازه ضربه بزنــد. ضرباتى كه البتــه راه به چارچوب دروازه تيم ژاپنى نداشت.

بهترين موقعيت پرسپوليس در اين نيمه هم روى ضربه سر عليپور به دست آمــد كه واكنش به موقع سون تائه مانع از گلزنى ســرخ پوشان شد تا در نهايت نيمــه اول اين ديــدار با نتيجــه تساوى بدون گل خاتمه يابد.

در نيمه دوم اما شرايط با نيمه اول متفاوت شد و خبرى از هجوم همه جانبه پرسپوليس به سمت دروازه كاشيما نبود. پرسپوليســى ها ديگر مثل نيمه اول توان حمله نداشتند و دست خالى برانكو روى نيمكت كاملا بــه چشم آمد. مصدوميت بــد موقــع محمــد انصارى هــم به كلى پرسپوليســى ها را دچــار مشكل كرد و باعث شد تا احسان علوان زاده در چنين بازى مهمى پا به اين ميدان بگذارد.

بهترين موقعيت پرسپوليس در اين نيمه هم توسط على عليپور به وجود آمد كه شــوت مهاحم پرسپوليــس با حداقل اختلاف از كنار دروازه به بيرون رفت.

تيــم مهمان هم كه احتياجى به آب و آتش زدن نداشت، با رهبرى بازيكنان بــا تجربه اى مثل لئــو سيلوا،سرجينيو و سوزوكى توانست بــازى را كنترل كند و در نهايــت هم با حفــظ نتيجه مساوى 0-0 عنوان قهرمانــى رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا را از آن خود كرد.

* بيرانوند بهتريـن دروازهبان ليگ قهرمانان آسيا شد

عليرضــا بيرانونــد دروازهبان تيم فوتبال پرسپوليس ايــران در پايان ليگ قهرمانــان آسيــا از ســوى كنفدراسيون فوتبال آسيا به عنوان بهترين دروازهبان انتخاب شد. اين دروازهبــان در طول مسابقات در مجمــوع 7 كلينشيت به ثبت رساند. بعــد از بيرانوند، سانگ از تيم چونبوك موتورز كــره جنوبى با پنــج كلينشيت در رده دوم بهتريــن دروازهبانهــا قرار گرفت.

* »اسـماعيلى« بهترين پاسـور ليگ قهرمانان آسيا

بازيكــن شيــرازي تيــم استقلال مشتركا با بازيكن كرهاى در پايان ليگ قهرمانان آسيا، بهترين پاسور شد.

»فرشيــد اسماعيلــى« بازيكــن تيــم فوتبــال استقــلال ايــران در پايان ليــگ قهرمانــان آسيــا مشتركــا بــا »كيمشينووك« بازيكــن تيم چونبوك موتــورز كرهجنوبــى پنج پــاس گل به عنــوان بهتريــن پاســور انتخــاب شد. اسماعيلــى و كيمشيــنووك در طــول مسابقــات، پنج پــاس گل دادنــد.ژاوى بازيكــن اسپانيايى الســد قطر نيز، چهار پاس گل به ثبت رساند. * سيدجــلال حسينــى، مدافــع تيــم فوتبال پرسپوليس گفــت: فوتبال خوبى را شاهد نبوديم و بــازى در سطح فينال ليگ قهرمانان برگزار نشد.

سيدجلال حسينى در پايان ديدار فينــال ليگ قهرمانان آسيا اظهار داشت: فوتبــال خوبى را شاهد نبوديم و شرمنده هواداران شديم.

سـيدجلال حسـينى: كاشيما آنتلرز فوتبال زشتى انجام داد

وى ادامه داد: كثيفترين بازى را ديديــم. بازى اصلاً در سطح فينال ليگ قهرمانان آسيا نبود. تيــم كاشيما آنتلرز فوتبال خيلى زشتى انجام داد. بچههاى ما تلاش كردند، اما تيم ژاپنى فوتبال بازى نكرد. واقعاً شرمنده هواداران شديم.

*واكنش بهنايبقهرمانى پرسپوليس در آسـيا: قهرمانانه رقابت كرديد

AFC

صفحه رسمــى ليگ قهرمانان اسيا به نايــب قهرمانى پرسپوليــس در آسيا واكنش نشان داد.

صفحــه رسمــى توييتــر ليــگ قهرمانان آسيا پس از تساوى پرسپوليس مقابل كاشيما در ديدار برگشت و كسب عنوان نايــب قهرمانى ايــن مسابقات با انتشار پستى خطاب به شاگردان برانكو نوشــت: شمــا قهرمانانه رقابــت كرديد و بــازى جوانمردانــهاى را ارائه داديد. برنامهريــزى و تمريــن كنيــد و دوباره بازگرديد.

پرسپوليــس در مجمــوع دو ديدار رفت و برگشت در فينال ليگ قهرمانان آسيا با نتيجه دو بر صفر مغلوب كاشيما ژاپن شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.