روزانه 2500تن شير خام، خشك ميشود!

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

مديــر عامــل اتحاديــه سراسر ى دامــداران گفت: طبق گــزار شمرك ز آمــار ايــران، توليــد شيــر خــام د ر دامدارىهــاى صنعتــى هــر ســا لب ا ميانگين رشد 7 ت ا8 درصد ىروبهر و است.

بــه گــزارش خبرگــزارى مهر، عليرضا عزيزاللهى ادعاى كاهش توليد شير خام در كشور را رد كرد و افزود : كمبود شير خام در كشور صحت ندارد و هر سال بــا توجه به افزايش جمعيت گــاو اصيــل در واحدهــاى دامدار ى صنعتى، رشــد متوسط توليــد د راي ن واحدهــا را داريم به طــور ىك هطب ق گــزارش مركز آمار ايران، اين واحده ا در ســا ل95 حــدود 4 ميليون و 800 هزار تن و د رسا ل96 نزدي كب ه5.2 ميليون تن شير خام توليد كردند.

وى اظهاركــرد: از حــدود 10 ميليــون تــن شيــر خــام توليــدى د ر كشــور، 5 ميليــون تــن در واحدها ى صنعتــى توليد و تقريبا تمام آن توسط كارخانجات لبنى جذب مىشود.

عزيزاللهــى دربــاره توليــد شي ر خــام در واحدهاى دامــدارى سنتى و روستايى و عشايرى تصريح كرد :طب ق آمارى كــه از مركز جمــعآورى شير خام دريافت كردهايم ،ميز انجذ بشي ر خام از واحدهاى دامدارى سنتى نسبت به ســال قبل تغييــر محسوسى نداشت ه است و اين مركــز امسال هم به ميزان سال گذشته شير خام از اين دامدارىه ا جمعآورى كردهاند.

و ى گفــت:80 درصــد شي ر خا م مورد نيــا ز كارخانجــا ت لبن ى كش ور از طريــق دامدارىهــاى صنعتى و20 درصد از واحدهاى دامدار ىروستاي ى و عشايرى تأمين مىشود.

مديرعامــل اتحاديــ ه مركــز ى دامداران ايران در عين حال اذعان كرد : با ايــن ميزان توليد شير خام د ركشو ر علاوه بر تأمين نياز داخل، يك ميليارد دلار محصولات لبنى صادر مىشود.

وى با بيان اين كه هيچ مستنداتى براى كاهش شيــر خام در داخل وجود نــدارد، تصريــح كرد: اگــر توليد شي ر خام كم شــده باشد بايــد جمعي تگا و نيز كاهــش مىيافت د رحال ىك هطب ق گــزارش مركز آمــار ايــران هر سال نزديــك به يك ميليــون و 300 هزار رأس كشتار دام سنگين داريم و امسا ل كشتار غيرطبيعى در زمينه دام گزارش نشد هاست.

عزيزاللهى ادامه داد :100 درصد كشتار دام سنگين بــ ر اسا س مقررا ت كشور د ر كشتارگاهها ى صنعت ى انجا م مىشود.

وى درباره افزايش كشتار دا م ب ا توجــه به افزايش قيمــت گوشت قرمز نيز گفت: هر چنــد قيمت گوشت قرمز افزايــش داشته اما قيمت شير هم بهبود يافتــه و يك دامدار بــ هعل تافزا يش قيمــت گوشت قرمز، گــاو شيرى خود را كه درآمد مستمر و بلندمدت ايجاد مىكند، حذف نمىكند.

عزيزاللهــى افــزود: امســال بــ ا تغييــرات نــرخ ارز، انگيــزه بــراى صــادرا تمحصــولا تافزايــشيافت ه و برخــى كارخانجــات لبنى بــه دنبا ل افزايــش صــادرات محصــولات خود هستنــد. وى تصريــح كــرد: آنهــ ا مىخواهنــد شيــر خشــك را بــ اار ز حمايتــى وارد و محصــول نهايى را با قيمت آزاد صادر كنند.

عزيزاللهــى دربــاره خريــد شي ر خــام توسط كارخانجــات شير خشك نيــز گفت: نزديك به يــك سال است كــه كارخانجــات شير خشــك، شير خــام توليد داخــل را جــذب مىكنند و امســال قيمــت بيشتــرى بــراى آن مىپردازند.

مديرعامــل اتحاديــ ه سراســر ى دامــداران ايران با بيان اين كه د رحا ل حاض ر12 خط توليــد شير خشك د ر ايــران وجــود دارد، تصريح كــرد :اي ن كارخانجات روزانه نزد يك ب ه 2500 تن شير خام دريافت مىكنند.

وى در عين حال خاطرنشان كرد : كارخانجــات شير خشك، سال گذشته در قالــب خريــد توافقــى بــ اسازم ان مركــزى تعــاون روستايــى، شير خام خريدارى مىكردند ام ا امسا لب هطور مستقــل هر كيلوگرم شيــر را با قيمت حدود 2100 تومان خريدارى مىكنند . عزيزاللهى دربــاره افزايش قيمت شير خــام گفــت: يكــى از دلايــ لافزاي ش قيمــت شيــر خــام، رقابت ميــان خود كارخانجــات لبنى براى جــذب بيشتر اســت و اگر مسئله ايــن كارخانجات، قيمــت است، خودشان بايــد رق ابت را تعديــل كنند و د رعي نحا لقيم تپا يه شير خام بــه گونهاى تعييــن شود كه به مصالــح توليدكننده، كارخانجات و مصرفكننده باشد .و ىب ااشار هب ها ين كه از سال 93 تا اوايل سال 97 قيمت پايه هر كيلوگرم شير خام 1440 ثابت مانــده بــود، اظهاركــرد :كارخانجا ت لبنــى در ايــن مدت، شير خــا م راز ير قيمــت مصــوب و حــدود 1100 تــ ا 1200 تومان و بــا مدت پرداخ تس ه تا چهار ماهــه خريدارى مىكردند كه در پــى درخواستهاى مكرر دامدارا ن براى افزايش قيمــت شير خام با توجه به افزايش هزينههــاى توليد در مرداد ماه امسال، كارگروه تنظيم بازار قيمت پايه هــر كيلوگرم از ايــن محصول را 1570 تومــان مصوب كرد و البته اين رقم كمتــر از پيشنهــاد وزارت جهاد كشاورزى و اتحاديه دامدار انمركزى ايران بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.