جزئيات تغييرات قيمتى يك ساله كالاها

افزايش قيمت 9 گروه كالايى در 7 روز

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

طى يك هفته اخير، قيمت گروه كالايى لبنيات، برنج، تخم مرغ، حبوبات، ميــوه هاى تازه، سبزىهاى تازه، مرغ، قنــد و شكر و روغن نباتى با افزايش قيمت مواجه بوده است.

بــه گزارش خبرنگار مهر، گــزارش رسمى بانك مركزى نشان مى دهد در هفتــه منتهى بــه يازدهم آبان ماه نرخ لبنيــات 0.9 درصد ،تخ ممر غ1.7 درصــد، برنج 0.8 درصد، حبوب 3 دهم درصــد، ميوههاى تاز ه0.1 درصد ، سبزىهاى تازه 4.5 درصد، گوشت مرغ 3.3 درصد، قند و شكر 2.7 درصد و روغن نباتــى 5 درصد افزايش و قيمت گوشت قرمز 0.5 درصد نسب تب ه هفته قبل كاهش يافت.

لبنيات و تخم مرغ

در هفتــه مورد گزارش در گروه لبنيــات قيمت ماست پاستوريزه و كر ه پاستوريــزه نسبت بــه هفته قبل بدون تغيير بود و بهــاى ساير اقلام بين 0.1 درصد تا 3.3 درصد افزايش يافت. قيمت تخم مرغ معادل 1.7 درصد كا هش داشت و شانهاى 149 هزار تا 210 هزار ريال فروش مىرفت.

برنج و حبوب

در ايــن هفته در گروه برنج، بهــاى برنج وارداتى غير تايلندى ثابت بود و قيمــت برنج داخلــه درجه يك و درجه دو به ترتيــب معادل 0.8 درصد و 1.2 درصــد افزايش يافت. در گروه حبوب بهاى لپه نخود معاد ل1.2 درصد كاهش ولى قيمت ساير اقلام بين 0.2 درصد تا 2.4 درصد افزايش داشت.

ميوه و سبزىهاى تازه

در هفته مورد بررسى، در ميادين زير نظر شهردارى هلو، خربزه و كيو ى عرضــه نمىشد و پرتقال درجــه دو عرضه كمى داشت. سايــر اقلام ميوه و سبزى تازه كه تعدادى از آنها از نظر كيفى در مقايسه با ساي رميوهفروشىه ا متفاوت بودند، بــه نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و ترهبار عرضه مىشد . ميوهفروشىهاى سطح شهــر اقلام ميوه و سبزى تازه را عرضه مىكردند ك ه در گــروه ميوههاى تــازه بهاى پرتقال درجه يك معــادل 12 درصد ،پرتقا ل درجه دو 3.3 درصــد، نارنگى 6.3 درصد، ليموشيرين 1.6 درصد، انار 3.5 درصد، هندوانه 2.1 درصد و كيو ى5.3 درصد كا هشول ىقيم تساي راقلا م بي ن0.2 درصد تا 26.9 درصد افزايش يافت. در گرو هسبزىها ىتاز هبها ى سبزىهاى برگــى معاد ل0.5 درصد كاهش ولى قيمــت ساير اقلام بين 0.2 درصد ت ا12.2 درصد افزايش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گــزارش بهاى گوشت گوسفند معاد ل0.7 درصد كا هش ولى قيمت گوشت تازه گاو و گوسال ه0.2 درصد و گوش تمر غ3.3 درصد افزايش يافت.

قند، شكر، چاى و روغن نباتى

در اين هفته بهاى قند معاد ل4.2 درصد، شك ر0.9 درصد ،چا ىخارج ى ‪0 .2‬ درصــد، روغن نباتى جامــد ‪0 .1‬ درصد و روغن نباتى مايع 6.8 درصد افزايش داشت.

تغييرات يك ساله

متوســط قيمت خرده فروشــى در هفته منتهى به يازدهــ مآب انما هسا ل جــارى نسبت به مــدت مشابه سال قبل نشان مىدهد كــه نرخ لبنيات 53.4 درصــد، تخم مرغ 43.5 درصــد، برنج 21.5 درصد، حبــوب 13.4 درصد، ميوههاى تازه 56 درصــد، سبزىهاى تازه 34.6 درصد، گوشت قرمز 39.8 درصــد، گوشت مــرغ ‪3 7.1‬ درصد، چاى 23.3 درصــد، روغن نباتى 44.6 درصد و قند وشك ر37.7 درصد افزا يشيافت هاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.