جمهورى اسلامى قصد آغاز جنگ با كسى را ندارد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

حضرت آيت ا... خامنه اى فرمودند: هر چه مى توانيد توانايى ها و آمادگىهاى خود را افزايش دهيد تا دشمنانِ ايران حتى جرأت تهديد اين ملت بزرگ را نداشــته باشــند.به گزارش خبرآنلاين بــه نقل از پايــگاه اطلاع رســانى دفتــر رهبر معظم انقلاب، حضرت آيــت ا... خامنهاى، ظهر ديــروز در ديدار فرماندهان و مســئولان نيروى دريايى ارتش جمهورى اســلامى ايران، تكيه بر نيروى انسانى جوان، مؤمن و پُر انگيزه را كليد حل مشكلات در همه بخش هاى كشور از جمله نيروهاى مسلح دانستند و با تأكيد بر لزوم كار مضاعف و افزايش آمادگىها، خاطرنشان كردند: هر چه مى توانيــد توانايى ها و آمادگىهاى خــود را افزايــش دهيد تا دشــمنانِ ايران حتى جــرأت تهديد اين ملــت بزرگ را نداشته باشند.در اين ديدار كه به مناسبت 7 آذر روز نيــروى دريايى برگزار شــد، فرمانــده كل قوا با اشــاره به صف آرايى جبهــه اى وســيع از دشــمنان و رقبا در مقابــل جمهورى اســلامى گفتنــد: وجود ايــن واقعيــت در كنار ضــرورت جبران عقب ماندگى ها، نشــان دهنده لزوم كار مضاعف و فوق العاده در همه بخش هاى نظام از جمله در نيروى دريايى است.

تكيه بر نيروى انسانىِ جوان، مؤمن و پر انگيزه كليد حل مشكلات كشور است

ايشــان پيشــرفت هاى ارتش و به ويــژه نيــروى دريايى از ابتــداى انقلاب اسلامى تا به امروز را عظيم و شگفتآور خواندند و افزودند: نســل كنونى نيروى دريايى به ابتكار و توانايىهاى خود عميقاً ايمــان دارد و تحقق پديــده هايى همچون الحاق ناوشــكن ســهند و زيردريايىهاى فاتــح و غديــر بــه نــاوگان دريايــى، بشــارت دهنــده امــكان پيشــرفت هاى روزافــزون اســت.حضرت آيــت ا... خامنهاى افزايش آمادگى نيروهاى مسلح را موجــب بازدارندگى و ترس دشــمنان دانســتند و گفتند: جمهورى اسلامى قصد آغاز جنگ با كســى را ندارد اما بايد آن چنان توانايى هاى خود را افزايش دهيد تا دشــمن نه تنها از حمله به ايران بيمناك و هراسان باشــد بلكه به بركت همبستگى، اقتــدار و حضــور مؤثر نيروهاى مســلح در ميــدان، ســايه تهديد نيز از ســر ملت ايران دور شــود.پيش از ســخنان فرمانده كل قــوا، امير دريادار خانــزادى فرمانده نيروى دريايى ارتش جمهورى اســلامى ايران در گزارشى با اشاره به آماده سازى ناوشكن سهند، احياى ناوشكن دماوند و ســاخت زيردريايى فاتح به دست جوانان و متخصصــان نداجــا و صنعــت، گفــت: نيــروى دريايــى ارتش تــلاش مى كند ضمــن ارايه بنايى نو از ايــن نيرو، مظهر اقتدار ملت ايران در دريا باشــد و با الهام بخشــى به ملت هــاى آزاده جهان، روند رو به افول اســتكبار در دريا را ســرعت بخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.