رييس جمهور به مناسبت16 آذر به دانشگاه سمنان مى رود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

بنابراعلام برخى از فعالان دانشجويى دانشگاه هاى سمنان، رييس جمهور به مناسبت روز دانشجو به دانشــگاه علوم پزشكى سمنان خواهد رفت.به گزارش خبرگزارى فارس، طبق هماهنگى هاى صورت گرفته روحانى 14 آذرماه قرار اســت در اجلاســيه سراسرى نماز در دانشگاه سمنان سخنرانى كند و بعد از آن هم به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه علوم پزشكى سمنان خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.