صدور حكم حناچى براى شهردارى تهران

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزير كشور حكم حناچى را براى تصدى شهردارى تهران صادر كرد. به گزارش پارسينه، على اعطا، عضو شوراى شهر تهران در توئيتر خود از تاييد حكم پيروز حناچى براى تصدى شــهردارى تهران خبر داد.على اعطا در پســت توئيترى نوشت: »وزير محترم كشــور روز چهارشــنبه 7 آذر حكم پيروز حناچى شهردار منتخب شورا را صادر كردند«.گفتنى اســت، پيروز حناچى در رقابت با عباس آخوندى در تاريخ 22 آبان به عنوان شهردار تهران انتخاب و به وزارت كشور معرفى شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.