هويت ملى نبايد دچار تضعيف شود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييــس جمهور با تاكيد بر اين كــه هيچ راهى به جز توســعه توليــد، افزايش اشــتغال، كنترل تــورم، حمايت از اقشــار ضعيف و كم درآمــد و تامين كالاهــاى مورد نياز مردم نداريــم، تصريح كرد: اين محورها برنامه اساســى و اصولــى دولت در تنظيم بودجه ســال آينده اســت تا مردم بتوانند احســاس آرامش بيشترى داشــته باشند.به گزارش ايســنا، حجت الاسلام والمســلمين حسن روحانى در جلسه هيات دولت با اشــاره به انتخاب اســتانداران جديد براى 4 استان مرزى آذربايجان شــرقى، مازندران، خراسان جنوبى و خراســان شمالى از سوى هيات وزيران، گفت: استان هاى مرزى كشــور در شــرايط تحريم مســئوليت و بار سنگين ويــژهاى بــر عهده دارنــد. وى با بيان اين كــه در همه اين اســتان ها تنوع قومى و مذهبى وجود دارد كه بســيار حائز اهميت اســت، گفت: اســتان هايــى كــه داراى تنوع قومى هســتند در حقيقت بايد ايــن تنوع را يك فرصت دانســته و بــه هيــچ عنوان نبايــد آن را به عنوان يــك تهديد تلقى كرد .

رييس جمهور با اشاره به اين كه نبايد احساس هويت ملى دچار تضعيف شــود، اظهار داشــت: همــه بايد اول به ايرانــى بودن و مســلمان بودن خود افتخــار كرده و پس از آن، قوميــت ها موجب افتخار مــا خواهد بود و جا به جايى آن ها نا صحيح بوده و هر كدام بايد در جاى خود مدنظر و مورد احترام باشــد.وى با تاكيد بر اين كه بايد در راســتاى گسترش تبادلات مرزى و توسعه و فعال تر كردن بازارچه هاى مرزى تلاش كنيم، گفت: چند روز گذشته تصميمى در راستاى ارايه تســهيلات در مناطق آزاد اتخاذ كرديم تا به واســطه آن در موارد مشخص شده بدون انتقال ارز، بتوانند فرآيند واردات در اين مناطق را داشته باشند.

روحاني با بيان اين كه اســتان هاى مرزى بايد تبديل به تامين كننده و دپوى كالاهاى مورد نياز كشــور به ويژه مواد اوليه مورد نياز كارخانه ها شوند، گفت: توليد به ويژه در بخــش صنعت و خدمات بســيار حائز اهميت اســت كه گاهــى نياز به مــواد، كالا و خدمات خارجــى دارد و بايد تســهيلات لازم در اين راســتا را فراهم كنيم تا به واســطه آن توليد در كشــور، فعال شود.روحانى با اشاره به انتخاب محمــد رضــا پورمحمدى به عنــوان اســتاندار آذربايجان شــرقى، وى را فردى شناخته شده در اين استان و از اساتيد دانشــگاه برشــمرد و گفت: تبريز براى كشــور شهرى مهم بشمار مى رود كه در پيروزى انقلاب و ساير وقايع مهم از جمله پيروزى مشــروطه و دوران دفاع مقدس نقش اساسى را داشــته است.وى با اشاره به انتخاب احمد حسين زادگان به عنوان استاندار مازندران از سوى هيات دولت بيان كرد: اســتان مازندران امــروز به دليل وجود بنــدر مهم اميرآباد و محيط وســيع گردشگرى خود بســيار حائز اهميت است. رييس جمهور با اشــاره به انتخــاب محمد صادق معتمديان به عنوان استاندار خراســان جنوبى از سوى هيات وزيران، بر ضرورت تلاش در راســتاى توسعه هر چه بيشتر و بهتر اين اســتان تاكيد كرد.روحانى همچنين با اشاره به انتخاب محمد على شــجاعى به عنوان اســتاندار خراسان شمالى از سوى هيات دولت، وى را فردى با سابقه مديريتى خوب در اســتان اصفهان برشــمرد.وى در ادامه با بيان اين كه امروز همه اقتصاد كشــور در اين آزمون قرار گرفته است، افزود: در تحريم، فشــارهاى اقتصــادى و بيرونى وجود دارد و آن زمانى كه اقدامات علمى و حساب شده بوده و بناى اقتصاد به درستى ساخته شده باشد، هيچ زلزله و تكان شديدى نمى تواند در زندگى مردم تاثيرى بگذارد.رييس جمهور با اشاره به اين كه هنوز مردم در زمينه مســايل اقتصادى و معيشتى مشــكلاتى دارند، اظهار اميدوارى كرد كه در بودجه سال آينده به بخش مهمى از اين مشكلات پرداخته شده و مردم زندگى خود را با آرامش بيشــترى ادامه داده و همه در اين زمينــه يكديگر را يارى كرده تــا بتوانيم از اين مقطع عبور كنيم.روحانى عنوان كرد: گر چه در اين ايام با سختى هايى مواجه بوديم اما مشــخص شــد برخــى از تصميمات بانك مركزى در گذشته، چندان جايگاه خوبى نداشت.وى تصريح كرد: سال ها با بانك مركزى بحث داشتيم كه ورود طلا به كشــور را آزاد كنيم و همواره بانك مركزى با آن مخالف بــود در حالى كه وزارت صنعت، معــدن و تجارت، موافق آزاد شــدن واردات طلا به كشــور بود، چرا كه صنعت طلا ســازى در كشور بسيار مهم است و مى تواند موجب ايجاد تحول خوبى باشــد.رييس جمهــور ادامه داد: بانك مركزى معتقد بود اگر واردات طلا به كشــور آزاد شود، قيمت ارز افزايش خواهد داشت اما هنگامى كه واردات طلا آزاد شد، ديديم كه قيمت ارز هم رو به كاهش رفت و نشــان داد كه فرمول هاى علمى گاهى نياز به توجه بيشــتر و تجديد نظر در مقام عمل دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.