افزايش 20 درصدى حقوق كارمندان در راه است

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييــس ســازمان برنامــه و بودجــه از افزايــش 20 درصــدى حقــوق كاركنــان دولــت در بودجــه ســال 98 خبر داد. به گــزارش ايســنا، محمد باقر نوبخت در حاشــيه جلســه هيــات دولــت در جمــع خبرنــگاران اظهار كــرد: در بررســى بودجه ســال 98 تــا ايــن جا بر اســاس افزايــش 20 درصــدى حقــوق كاركنــان تصميم گرفتــه و عمل مىكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.