نامه ظريف درباره پولشويى فاقد مستندات درباره ادعاى وى بود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

دادســت انكل كشــو رگفت :ظري ف يكنام ه12 صفحه اى را چند رو زقب ل براى بنده فرستاد كه يكسرى حرف هاى خودش را در آن جا باز توضيح داده بود ، همچنين حاوى مســايل ديگرى بود كه خيلى مرتبط با آن چه ما خواســتيم نبود و در آخر هم اشــاره كرد كه دليل و مســتندى ندارم كه بخواهم بفرستم و يكى د و مــورد بوده كه گزارش آن را به رييس جمهــور داده ام.به گزارش فارس، محمد جعفر منتظرى درباره اظهارات وزير امور خارجه در رابطه با وضعيت پولشــويى در كشــور تصريح كرد: اولا شرايط كشــور از لحاظ مسايل داخلى و خارج ىب ه گونه اى اســت كه بسيارى از امور خصوصا توسط مسئولين بايد رعايت شود و مراعات بيان برخى از مســايل را داشته باشــند تا مورد سوء استفاده دشم نقرا ر نگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.