شهادت سرباز هنگ مرزى ميرجاوه

KHABAR JONOOB - - اخبار -

يكى از ســربازان هنگ مرزى ميرجاوه از توابع استان سيستان و بلوچستان در حين كنتــرل و پايش نوار مرزى به درجه رفيع شــهادت نايل شــد.به گزارش فارس، ســرباز مذكور، شــهيد مدافــع وطن »مهدى هوديانى« بود كه مراســم تشــييع پيكر مطهرش در دلگان انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.