درخواست 100 نماينده مجلس از قوه قضاييه براى رسيدگى به پرونده مؤسسات اعتبارى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

بيش از 100 تن از نمايندگان مجلس شــوراى اســلامى در نامــهاى به قوه قضاييه خواســتار تسريع در رســيدگى به پرونده مؤسســات اعتبارى شــدند.به گزارش تسنيم، محمدعلى وكيلى عضو هيأت رييسه مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى پارلمان، نامه 156 نفر از نمايندگان در راســتاى تســريع در ارائه گزارش قوه قضاييه درباره مؤسسات مالى را قرائت كرد. در بخشــى از اين بيانيه آمده اســت: 156 تــن از نمايندگان خواهان تسريع در گزارش مجلس درباره وضعيت مؤسسات مالى آن هستند كه تشريفات دادرسى كه باعث اطاله بيش از يك ســال در ارجاع پرونده مؤسســات مالى به دليل قصور بانك مركزى انجام گرفته و هنوز قوه قضاييه هيچ تصميمى نگرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.