پرونده واردات خودرو گستردهتر از پرونده سكه و ارز

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس كل دادگســترى اســتان تهران در خصوص آخريــن وضعيت پروند ه تخلفــات در واردات خــودرو تصريح كــرد: اين پرونده همچنان مفتوح اســت و افرادى از واردكنندگان و همچنين بخش هاى دولتى همچنان در بازداشت هستند. غلامحســين اســماعيلى در گفت و گو با مهر در پاســخ به اين سوال كه آيا ميثم رضايى وارد كننده خودرو آزاد شــده است؟ گفت: اين فرد همچنان در بازداش ت اســت.وى در پاسخ به اين ســوال كه پرونده تخلفات واردات خودر وهمزما نب ا پرونده هاى ســكه، ارز و واردات موبايل مفتوح شد ام اچر اهنو زمنج رب هنتيج ه نشده است، عنوان كرد: موضوع اين پرونده گسترده تر است و برخى اقدامات د ر خارج از تهران و در گمركات بوده است و به دليل ارسال پروند هها ،كم ىزما ن مى برد. به طور طبيعى تكميل تحقيقات در اين پرونده زمان بيشترى مى گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.