نكوداشت جمشيد مشايخى، شمايلى از پدرانگى و بزرگ مدارى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

اهالى هنر و ســينما در مراســم نكوداشت جمشيد مشــايخ ىك هب همناسب ت تولد او برگزار شد از ويژگى ها و خصلت هاى اين بازيگر به نيكى ياد كردند.

به گزارش خبرگزارى خبرآنلاين، مراســم نكوداشــت جمشــيد مشايخى به مناســبت هشتاد و چهارمين ســالروز تولد اين هنرمند ســينما، تئاتر و تلويزي ون شامگاه سه شنبه در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ايران برگزار شد.

در ابتداى اين مراســم كه فرزاد حســنى اجرايش را بر عهده داشــت، مجيد رجبى معمار، مدير خانه هنرمندان درباره جمشــيد مشــايخى گفت :ا زنو عابرا ز احساسات مردم نسبت به جمشيد مشايخى مى توان فهميد كه او تا چه اندازه د ر ذهن و خاطر مردم ايران جاى دارد.

امير پوريا، منتقد ســينما نيز درباره اين بازيگر پيشكســوت ســينماى ايران بيان كرد: جمشــيد مشايخى شمايلى از پدرانگى و بزرگ مدارى د رجامع هاير ان آفريد هاست.

پس از ســخنرانى ها و بيان خاطرات درباره جمشــيد مشــايخى اين هنرمند پيشكســوت در ميان تشويق حضار روى ســن آمد و ضمن تشكر و قدردان ىا ز همه حضار و دســت اندركاران برگزارى مراســم بيتى از اشــعار حافظ را براى حاضران قرائت كرد: »گر در سرت هواى وصال است حافظا/ بايد كه خاك درگ ه اهل هنر شــوى« ســپس با حضور هنرمندان و مجيد رجبى معمار مراسم تقدير از جمشــيد مشايخى در مراسم هشتاد و چهارمين سالروز تولد او برگزار شد و بعد از آن نيز كيك تولد اين هنرمند بريده شد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.