صدور رأى بدوى براى متخلفان در پرونده بورسيه هاى غيرقانونى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

عضو كميته آموزش عالى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: رأى بدوى براى متخلفان در پرونده بورسيه هاى غيرقانونى صادر شده است.محمود صادقى در گفت وگو با خبرگزارى خانه ملت بيان كرد: ديوان محاســبات درباره پرونده بورســيه شــدگان غيرقانونــى، رأى بدوى خود را صادر و اعضاى وقت شــوراى مركزى بورس را محكوم كرده اســت.وى افزود: از نظر ديوان محاســبات، اعطاى بورسيه به حدود 300 نفر خلاف قانون بوده و رأى بدوى، ناظر به محكوميت حدود 15 نفر اعم از كامران دانشــجو، وزير علوم وقت و اعضاى آن شــورا اســت.نماينده مردم تهران، رى، شــميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شــوراى اســلامى توضيح داد: متخلفان به ردّ مال و انفصال از خدمت محكوم شده اند؛ اگرچه اين رأى بدوى است و امكان اعتراض وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.