دستگيرى همه عوامل مؤثر در حمله تروريستى اهواز

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس كل دادگســترى خوزســتان گفت: همه عوامل موثر در حادثه تروريستى 31 شــهريور اهواز شناسايى و دســتگير شــده اند.به گزارش خبرگزارى صدا و سيما ، فرهاد افشــارنيا در آيين تكريم و معارفه دادســتان نظامى خوزستان بيان كرد: آن كسانى كه در انجام وظايف خود در رابطه با اين حادثه قصور يا كوتاهى داشتند نيز بازداشت شده اند و از ســازمان قضايى نيروهاى مســلح مىخواهيم بر اساس وظايف قانونى خود با افرادى كه در اين زمينه كوتاهى داشــته اند برخورد كند.گفتنى اســت، 5 عامل تروريستى روز شنبه 31 شــهريور با حمله مسلحانه به رژه نيروهاى مســلح سبب به شهادت رسيدن 24 نفر و مجروح شدن 68 نفر شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.