5 متهم اعتراضات دى 96 محاكمه شدند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

پنج تن از متهمان اعتراضات دى ســال 96 در شهرستان شازند در شعبه اول دادگاه انقلاب اراك محاكمه شــدند.به گزارش ايرنا، پيام درفشان وكيل مدافع محمد نجفى يكى از متهمــان ايــن پرونده با اعــلام اين خبر گفت كه دادگاه رســيدگى بــه متهمان پرونده اعتراضات دى 96 در شازند، روز دوشنبه هفته جارى (پنجم آذر) در دادگاه انقلاب اراك برگــزار شــد. ايــن وكيل دادگســترى، تشــكيل جمعيتى بيــش از دو نفر با هــدف برهم زدن امنيــت كشــور از طريــق عضويت در دســته مجرمانه، فعاليت تبليغــى عليه نظام به نفــع گروه و ســازمان هــاى مخالف نظــام، توهيــن به مقــام معظم رهبــرى و همكارى بــا دول متخاصــم از طريــق انتقال اخبــار و اطلاعات از جملــه مصاحبه با رســانه هاى خارجــى را اتهامــات موكلش عنوان كرد.بــه گفته وى، از پنج متهم ايــن پرونده، دو نفر از جملــه نجفى در بازداشــت به ســر مى برند و ســه متهم ديگر با قــرار وثيقه يا كفالت آزاد هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.