دغدغه حسين انتظامى؛ شفاف سازى از مطبوعات گرفته تا سينما

KHABAR JONOOB - - اخبار -

سرپرست سازمان سينمايى حدود دو هفته پس از صدور حكمش وعده صحبت و اقدام در ســينما را با »شفاف سازى« عنوان كرده، هر چند اين كار پيش تر در سازمان سينمايى آغاز شده بود .

به گزارش ايسنا، حسين انتظامى، دستيار ارشد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى كه 26 آبان ماه به عنوان سرپرست سازمان سينمايى به جاى محمد مهدى حيدريان معرفى شــد، در روزهاى اخير هيچ اظهار نظرى درباره سينما و حكم جديدش نداشته و در برنامه اى سينمايى هم حضور نداشته، جز افتتاحيه جشنواره فيلم مقاومت كه در آن سخنرانى كوتــاه و مكتوبى را ارايه كرد، اما خبرنگاران حاضر در اين برنامه به دليل اين كه او خيلى ســريع ســالن را ترك كرد، موفق نشــدند با او گفت و گو كنند.

حــال او با انتشــار يك توييت اعلام كرده اســت، »شــفافيتى كــه در معاونت مطبوعاتــى دولت يازدهم كليد زده شــد با قدرت و جامعيت بيشترى در سازمان سينمايى ادامه مى يابد« و به اين ترتيب به نظر مى رســد انتظامى صحبت درباره ســينما را از همين موضوع شــفاف ســازى كه قطعا بخش هاى مالى و غير مالى زيادى را شامل مى شود آغاز خواهد كرد.

وى تاكيد كرده است: شفاف سازى از رويكردهاى نه گانه وزير است و به زودى خواهيم ديد وزارت فرهنگ، سرآمد خواهد شد.

البته شفاف سازى هاى مالى در سازمان سينمايى از اواخر سال گذشــته با انتشــار گزارش هايى از حمايت هاى مالى بنياد ســينمايى فارابى و بعد مركز گسترش سينماى مستند و تجربى و نيز حمايتهاى هشت ساله مؤسسه رسانه هاى تصويرى از فيلمسازان آغاز شده بود، كــه حالا انتظامى وعــده داده تداوم خواهد يافــت. همچنين در همين مدت دو هفته اى پس از انتصاب انتظامى در ســازمان سينمايى برخى سينماگران در گفت و گو با ايسنا درخواست شفاف سازى از سرپرست ســازمان را مطرح كرده بودند. ســيد غلامرضا موسوى رييس انجمن تهيه كنندگان مســتقل ـ چابك و كوچك ســازى معاونت سينمايى، لزوم رســيدن به تهيه كننده مسئول، شــفاف سازى در تصميم گيرى ها و توســعه و ساخت ســالن هاى سينمايى در سازمان سينمايى را از اولويت هايى كه بايد پيگيرى شود نام برده بود.

وى گفته بود: انتظامى از پيشــگامان طرح شفاف سازى است. او در زمانــى كــه معاونت مطبوعاتى بود تمــام كمك ها، حمايت ها و پرداخــت هــاى ارزى و ريالى بــه مطبوعات و خبرگــزارى ها را به طور علنى شــفاف ســازى كرد. بحث شــفاف ســازى در مســائل تصميم سازى و تصميم گيرى ها هم بايد ادامه پيدا كند. يعنى بسيارى از مسائل و تصميم گيرى ها كه بر اساس سليقه اتفاق مى افتد و طبيعتاً شــفاف ســازى در اين حوزه مى تواند به شناخت چهره هايى كه اداى اپوزيسيون را در مى آورند و از بودجه هاى دولتى استفاده مى كنند، بيانجامد.

همچنين محمد قاصد اشرفى رييس انجمن سينماداران با اشاره به اين كه فيلم و سالن سينما، لازم و ملزوم هم هستند درباره اولويت هايى كه مى تواند جزو كارهاى رييس جديد سازمان سينمايى قرار بگيرد، گفت: بايد جلساتى به صورت مكرر در سازمان سينمايى برگزار شود تا مديران ارشد اين سازمان از ريز جزييات فعاليت اصناف مطلع باشند، هيچ مديرى نمى تواند با يك يا دو بار جلسه رئوس مسايل صنفى را كاملا متوجه شود.

در عين حال عليرضا رئيســيان هم به ايسنا گفت: آقاى انتظامى كه اكنون سرپرستى سازمان سينمايى را برعهده گرفته اند، على رغم نكات مثبتى كه راجع به شــخصيت و گذشــته ايشــان بيان مى شود، حكم مديريتى شان موقتى است؛ بنابراين با توجه به اين شرايط توقع زيــادى از ايشــان نمى رود كــه اتفاق مهم و تاثير گــذارى در مدت مديريت شان رخ دهد. وى ادامه داد: در حال حاضر يكى از مهم ترين اولويت ها مى تواند رسيدگى به وضعيت ساختار تشكيلات سينمايى باشد. اكنون قوانينى كه وجود دارند بيشتر جنبه بازدارندگى دارند تا كمك كننده. در حقيقت يكى از وظايف دولت بستر سازى براى بهبود اوضاع است نه بازدارندگى. نكته ديگرى كه مى توان به آن اشاره كرد طرح اختيارى كردن گرفتن پروانه ســاخت اســت. در اين مورد بارها صحبت كرديم اما متاسفانه شنيدم كه انعكاسش در مديريت وزارتخانه خوب نبوده، زيرا آن ها تصور كردند اختيارى شدن پروانه ساخت يعنى حذف بخــش نظارت؛ در حالى كه در كتــاب، روزنامه، مجله، تئاتر، موسيقى و ... هيچ كدام نظارت پيش از توليد نداريم .

رئيسيان با تاكيد بر اين كه ساختار تشكيلاتى و ادارى سازمان ســينمايى هم بايد تغيير كند و به روز شود، گفت: بايد شرايطى ايجاد شــود كه سازمان از اين حالت بروكراســى خود خارج شود . از ديگر انتظارات ما اين است كه بايد آرايش توليدات سينمايى تغيير كند. اين همه توليدات يكنواختى كه پروانه ســاخت مى گيرند، اصلا مطلوب سينماى ايران نيستند و بايد بررسى هاى دقيق ترى بر روى ژانر، نوع و تعداد آثار توليدى در سال صورت بگيرد. نكته ديگر انحصارى است كه در بخش پخش و اكران آثار سينمايى وجود دارد. بخش بين الملل سينماى ايران هم وضعيت مطلوبى ندارد .

وى افزود: بايد يك فكر جدى براى ماهيت سرمايه هاى موجود در سينماى ايران هم كرد. اين سرمايه ها در خيلى از موارد مشكوك و آسيب زننده اند. فيلم هايى كه مشخص نيست با چه سرمايه اى توليد مى شــوند و برآورد مالى شــان از حد متوسط ســينمايى ايران بالاتر اســت باعث افزايش بى رويه هزينه ها در ســينماى ايران شــده است و نكته ديگر هم رســيدن به استقلال و عدم تمركز گرايى در اصناف خانه سينما است.

اين كارگردان اظهار كرد: در دنياى امروز ديگر اشخاص نيستند كه تعيين كننده اند بلكه نكته مهم تر لزوم وجود فضاى مناسب براى پيشــرفت كار اســت. اكنون تئوريســين هاى بزرگ دنيا هم از همين صحبــت مى كنند اما متاســفانه در ســاختار ادارى و صنفى ما هنوز اشخاص اهميت دارند و تا وقتى فضا براى قدم هاى جدى آماده نيست كارى از پيش نمى رود. يك عامل مهم ديگر كه مانع رسيدن به اهداف مى شود فشارهاى بيرونى است. براى رفع اين مشكل هم بايد وزارت ارشاد و دولت فكرى اساسى كنند تا فشار هايى كه از طرف مجلس يا قدرت هاى بيرونى و جريانات سياسى وارد مى شود، قدرت مانور و جسارت مديران را نگيرد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.