بانك اطلاعاتىش جاكوزكاگررجاتماعن راه اندازى شود تا آنها حقكار با زنان وكودكان را نداشته باشند

تا زنى مشكلى را بروز مى دهد مى گويند كرم از خود درخت است! مگر مى شود دختر 9 ساله همچون فرد 60 ساله مسئوليت كيفرى داشته باشد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

يك مــددكار اجتماعــى گفت: ما هنــوز يك بانك اطلاعاتــى براى تجاوزگران نداريم تا بر اســاس آن روالى را پيش ببريــم كه آن ها حداقل حق كار با زنان و كودكان را نداشته باشند.

به گزارش ايســنا، ليلا ارشــد اظهار كــرد: امروز به دلايل مختلف شــاهد افزايش آســيب هاى اجتماعى هستيم، به طور مثال ســن تن فروشــى و اعتياد كاهش يافته، انتقال ويروس ايدز از طريق ارتباط جنسى در حال افزايش است، زنان بيشــتر درگير اعتياد شده اند و سالمند آزارى در حال افزايش است. وى ادامه داد: اين كه 9 سالگى سن مسئوليت كيفرى دختران باشــد، خشونت است. مگر مى شود دختر 9 ســاله همچون فرد 60 ساله مســئوليت كيفرى داشته باشد؟ مگر مى شود سن 13 سالگى سن ازدواج دختران باشد؟

اين مددكار اجتماعى يادآور شــد: هنوز پيشــگيرى سطح 1 و 2 را در كشور نداريم. امكان مشاوره هاى ارزان قيمــت و با كيفيت در جامعه ما وجود نــدارد به طور مثال اگر زنى در خانه مورد خشــونت قرار گرفت با اين مشاوره هــا متوجه شــود بايد چه كارى انجام دهــد. در حال حاضر پيشــگيرى ســطح 3 را داريم. اگر پيشــگيرى سطح 1 و 2 را داشــته باشــيم و فرزندانمان بتوانند در مواجه با مسايل از ابزارى كمك بگيرند كه ســلامت خود را حفظ كنند آن وقت پيشــگيرى سطح 1 را داريم. ارشد با اشاره به اين كه از نظر مسايل فرهنگى دچار كاستى هايى هستيم كه انتظار مى رود روى آن ها كار شود، عنوان كرد: هنوز وقتى زنى بــراى اين كه مورد آزار قرار گرفته مراجعه مى كند، به او مى گويند كرم از خود درخته. بنابراين زنان تصور مى كنند اگــر در اين زمينه به جايى مراجعه كنند اين انگ به آن ها زده خواهد شد كه خودشان مقصر هستند.

وى افــزود: هنــوز اين خرده فرهنگ وجــود دارد كه مــى گوييم اگر زنــان بفهمند خانه هاى امــن وجود دارد از خانه خــود بيرون مى آينــد، در حالى كه اگــر زنان امنيت داشــته باشــند و زندگى آن ها خوب باشــد چــرا بايد خانه خــود را تــرك كننــد و در خانه امن محبوس شــوند و حق نداشــته باشند بيرون بيايند. ارشــد با تاكيد بر اين كه جاى خالى قوانين حمايتى را بســيار مى بينيم بيــان كرد: قوانين حمايتى براى زنان كم داريم. بايد براى زنان در اينجا تبعيض مثبت گذاشــته شود به دليل تمام محدوديت هايى كه دارند. اورژانــس اجتماعى مجوز ورود به خانــه را ندارد و گاهى در برخــى مــوارد چند روز طول مى كشــد تا مجوز گرفته شــود. اين موضوع باعث مى شود مجرم نقل مكان كند و ... . در آلمان اگر مردى همسر خود را مورد خشونت قرار دهد شــوهر را از خانه بيرون مى كنند و بر اســاس ميزان آسيبى كه رســانده مثلا حق ندارد يك مــاه به خانه بيايد. همچنين در زمان دانشــجويى من در كنار قاضى در كانون اصلاح و تربيت حتما مددكار و روان شــناس حضور داشت. موسس مركز خانه خورشــيد تهران عنوان كرد: ما هنوز يك بانك اطلاعاتــى براى تجاوزگران نداريم تا بر اســاس آن روالى را پيــش ببريم كه آن ها حداقــل حق كار با زنان و كودكان را نداشــته باشند. ناظم دبيرســتان معين تهران كه به دانش آموزان تعرض كرده بود در گذشــته پرونده تعرض در قوه قضاييه داشــته اســت. براى افرادى كه مى خواهند در حيطه زنــان و كــودكان كار كنند بايد پرونده هــاى روانى ايجاد كنيم تا مشــخص باشــد كه آن ها افراد ســالمى هستند. وى گفت: سازمان بهداشت جهانى 10 مهارت را براى آموزش به كــودكان، نوجوانان و جوانان در مقاطع مختلف تحصيلى لازم دانسته كه آموزش داده شود كه به عنوان ابزار مهارتى مورد استفاده قرار بگيرد. بسيارى از قاتلان گفته اند كه دليل ارتكاب به جرم آن ها از يك چشم تو چشم شدن در خيابان آغاز شــده اســت. آيا ما ياد گرفته ايم كــه وقتى با ديگران چشــم تو چشم مى شويم بايد چه كار كنيم و چگونه صحنه را ترك كنيم. ما هنوز در مورد پيشــگيرى سطح 2، مددكار اجتماعى در مدارس نداريم. وى در خصوص روند رفتن به خانه هاى امن بيان كرد: افراد بايد به 123 زنگ بزنند سپس به اداره اى از ســازمان بهزيســتى بروند و پرونده تشكيل دهنــد تا بتوانند به خانه امن بروند. نگهدارى خانه هاى امن طولانى مدت نيست، حدود 20 روز يا يك ماه است و زنان در شــرايطى به خانواده خود بازگردانده مى شوند كه اتفاق خاص و مناسبى در خانواده نيفتاده مثل اين كه شوهر موظف شود اقداماتى انجام دهد، خود را درمان كند و... .

اگر زنان امنيت داشته باشند و زندگى آن ها خوب باشد چرا بايد خانه خود را ترك كنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.