شرط افزايش حقوق ناچيز سربازان چيست؟

KHABAR JONOOB - - اخبار -

جانشين سازمان وظيفه عمومى ناجا درخصوص حقوق سربازان گفت: آنچه كه طبق قانون پيش بينى شــده اســت به شــرط بودن اعتبارات لازم امكان پذير است. به گزارش فارس، با توجه به شرايط سخت اقتصادى كشور يكى از قشرهايى كه بيش از ساير قشرها آســيب مىبيند سربازان هستند به خصوص ســربازانى كه داراى زن و فرزند باشند؛ چرا كه سالهاى قبل مقرر شده بود حداقل حقوق سربازان درصد مشخصى از نيروهاى نظامى رســمى باشــد كه متاسفانه محقق نشد«. ســردار ابراهيم كريمى جانشــين سازمان وظيفه عمومى ناجا درخصوص اين موضوع اظهار داشت: حقوق هر ساله سربازان اضافه مىشود، اما آنچه كه در قانون پيش بينى شــده به شــرط بودن اعتبارات لازم، تأمينش امكان پذير است. جانشين نظام وظيفه عمومى ناجا تصريح كرد: در 5 سال اخير حقوق سربازان ضريب افزايشى داشته است و وضعيت بهترى را نسبت به گذشته دارا هستيم. وى با اعلام اين كه حقوق سربازان را بايد به منزله كمك هزينه برايشان تلقى كرد تا حقوق، اظهار اميدوارى كرد: با تامين اعتبارات بيشتر اميدواريم بتوانيم حقوق سربازان را افزايش دهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.