جاى خالى خودروهاى الكترونيكى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

اين روزها آلودگى هوا براى شهروندان به خصوص در كلانشهرها به يك معضل جدى تبديل شده است. با شروع فصل سرما نگرانى ها هم درخصوص آلودگى هوا تشديد مى شود چرا كه پديده وارونگى دما كابوسى از آلودگى هوا براى پاييز و زمستان به وجود مى آورد و اخطارهاى كنترل كيفيت هوا براى گروه هاى حساس نيز هر روز تكرار مى شود.

اين زمانى اســت كه مدارس رو به تعطيلى مى رود و افراد ســالمند و خانم هاى باردار هم مجبور به ماندن در خانه مى شوند.با اين حال وظيفه ما شهروندان در كاهش آلودگى هوا چيســت؟ هر چند برخى براى كاهش آلودگى هوا اميد چندانى ندارند و بعضى هم فقط منتظر بارندگى هستند تا از اين طريق تا حدى از آلودگى ها كاسته شود اما آيا مى توان از اين افزايش آلودگى ها كم كرد؟ تهران و خوزستان از جمله شهرهايى است كه دچار آلودگى بيشترى بوده ولى هنوز چاره مناســبى براى آن انديشــيده نشده است. اين در حالىاست كه روزگارى شهر تهران يكى از مهم ترين شهرهاى خوش آب و هوا در ايران بود. با اين حال عده اى از شهروندان وجود گازهاى گلخانه اى و تردد وســايل نقليه عمومى فرسوده را علت اصلى آلودگى ها مى دانند. به گفته برخى كارشناســان مديريت نادرست سهم بيشترى در پيدايش اين مسأله دارد. يكى از عواملى كه مى تواند به كاهش آلودگى هوا كمك كند اســتفاده از خودروهاى برقى اســت اما چرا در ايران از اين خودروها استقبال نمى شود؟ تب خودروهاى الكتريكى در تمام جهان به خصوص كشورهاى پيشرفته بالا گرفته است، خودروهايى با صدا، هزينه و آلايندگى غيرقابل مقايسه با ديگر خودروها كه مى تواند نقش بسيار مؤثرى در كاهش آلودگى هوا داشته باشــد. تكنولوژى كه در آينده اى نه چندان دور بازار خودرو را تســخير مى كند. عده اى از تحليلگران در كشورهاى اروپايى برآورد كرده اند كه در سال آينده يعنى 2019 ميلادى، آلمان رتبه نخست در افزايش خريد و تقاضاى خودروهاى تمام برقى و الكتريكى در اروپا را به خود اختصاص خواهد داد. با اين حال برخى مسئولين بر توليد خودروهاى برقى خرده مى گيرند و مى گويند: توليد اين خودروها به زيرساخت و امكانات زيادى نياز دارد كه در حال حاضر فراهم نيســت. به باورآن ها، خودروهاى برقى بيشتر براى رانندگى هاى شهرى مناسب است و قادر به طى مسافت هاى طولانى بين شهرى نيست. اين افراد معتقد هستند شارژ خودروهاى برقى زمان بر اســت و در بيشــتر مدل ها، شارژ كامل آن يك شب تا صبح به طول خواهد انجاميد. محمد رستگارى، معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران با اشاره به افزايش آلودگى هوا مى گويد: وارونگى دما در كل سال اتفاق مى افتد اما زمانى كه وارونگى هوا از نظر تداوم و شدت رو به پايين باشد بر آلودگى هوا افزوده مى شود. وى به ميزان غير استاندارد وجود » اُكتان« در بنزين اشاره مى كند و مى افزايد: متاسفانه ميزان آلودگى هوا در كلانشهرها قابل مقايسه با سال هاى گذشته نيست و يكى از مواردى كه نقش بسزايى در كاهش آلودگى ها دارد ميزان استاندارد اُكتان موجود در بنزين هاست. حسينى منش، مدير عامل ستاد معاينه فنى خودروى تهران نيز مى گويد: براى كاهش آلودگى هوا خودروهايى كه معاينه فنى ندارند جريمه مى شوند و از تردد خودروهاى دودزا نيز جلوگيرى به عمل مى آيد.

برنامه»افق روشن« راديو سلامت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.