نصب دوربين بر روى لباس مأموران تا پايان 98

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس پليس پيشــگيرى نيروى انتظامى از مجهز شــدن پليــس و عوامل انتظامى به دوربين البســه خبر داد و گفت: اين كار باعث تحقق عدالت قضايى مى شــود. به گزارش ايرنا، ســردار محمد شرفى افزود: اجراى اين طرح يكى از محورهاى طرح تحول كلانترى ها و پاســگاه ها بوده و در راســتاى صيانت از حقوق شهروندى دوربين ها تمامى اقدامات ماموران كلانترى و پاســگاه ها را به طور مستمر ثبت و ضبط مى كند. وى اظهار داشت: نصــب دوربين بر روى لباس ماموران موجب اســتاندارد شــدن رفتــار كاركنان فعال در مجموعــه نيروى انتظامى در مواجهه با شــهروندان مى شــود. وى بيــان كرد: در صورت تامين اعتبار مورد نياز، اين طرح تا پايان سال 98 در تمام استان هاى كشور اجرا مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.