برنامه هاى ويژه وزارت كشور براى حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مشــاور وزير كشور با بيان اين كه پيمان نامه حمايت از حقوق كودك قدرتمندترين پيمان در جهان است، گفت: هر شخص كمتر از 18 سال كودك به حساب مىآيد و به دور از هرگونه تعصب، نژاد و عقايدى بايد به حقوق آن توجه شود.

به گزارش ايســنا، فريبا نظرى مشــاور وزير كشور و مديركل امور زنان و خانواده، اظهار كرد: كودك به دليل نزديك بودن به مبداء فطرت و داشتن دلى پاك زمينه اى براى تربيت پذيرى دارد و از هر گونه زشــتى و ناپاكى به دور است. همچنين مهربانى و انس با كودك نقش مهمى براى شكوفايى استعدادهايش دارد.

مشــاور وزير كشــور با بيان اين كه پيگيرى موارد كودكان معلول پناهنده از موارد مهمى اســت كه توســط رهبر معظم انقلاب به آن اشــاره شــده اســت، تصريح كرد: همين طــور رهبرمعظم انقلاب پيگيرى موارد مربوط به زنان ايرانى كه با مردان خارجى ازدواج كرده اند را مشــخص كرده و به موجب آن براى فرزند با تقاضاى مادر تا ســن 18 سالگى شناســنامه ارائه مىشــود و فردى كه بالاى 18 ســال ســن داشته باشــد مىتواند شخصاً شناســنامه دريافت كند. اســتفاده از ظرفيت دفاتر امور بانوان از طريق كارگروه بانوان و خانواده كه وظيفه هماهنگ ســازى دســتگاه هاى اجرايى مرتبط را بر عهده دارد از موارد مهم رسيدگى به حقوق كودك است. همچنين تدوين سندى كه اولويت هاى راهبردى امنيت كودكان را مورد بررســى قرار مى دهد در صورت اجرايى شــدن گام مهمى را در موضوع تامين امنيت كودكان خواهد برداشت.

نظرى، بيان كرد: همكارى و اجراى طرح نظام حمايت از دانش آموزان، رسيدگى به معضــل كودكان كار و خيابــان، همكارى در اجراى طرح ملى كودكان بازمانده از تحصيل، صدور مجوز 190 موسســه فعال در حوزه كودك، زمينه ســازى براى ايجاد و پيوستن به شــبكه دوســتدار كودك، حمايت از تدوين و اجراى نقشــه راه براى ايمنــى جاده ها براى جلوگيــرى از مرگ كودكان و نوجوانان، نظارت بر ايجاد زيرســاخت هاى لازم براى اتاق كــودك و مــادر در مــكان هاى پرتردد نيــز از جمله ديگر برنامه هاى وزارت كشــور در خصوص توجه به حقوق كودكان و نوجوانان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.