جشن هاى لاكچرى ديگر در مهدهاى كودك برگزار نمى شود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مديركل امور كودكان و نوجوانان ســازمان بهزيســتى كشور با اشاره به ممنوعيت برگزارى جشــن ها و مراســم هاى غيرمتعــارف در مهدهاى كودك گفت: دســتورالعمل برگزارى هرنوع مراســم و جشــن در مهدهاى كودك در اختيار مديــران اين مراكز قرار دارد و رعايت آن الزاميست. محمد نفريه در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به دستورالعمل صريح برگزارى جشــن ها و مراســم هاى مختلف در مهدهاى كودك افزود: برگزارى هر مراسم و جشنى، در مهد كودك بايد با رعايت عرف و شرعيات برگزار شود و اين موارد جزو قوانين سازمان بهزيستى هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.