حدود 25 هزار بيمـار مبتلا به ايدز در ايـران

انتقال ايدز از طريق جنسى رو به افزايش است

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس اداره كنترل ايدز و بيمارى هاى آميزشــى وزارت بهداشت گفت: تاكنون 38 هزار و 439 هزار فرد مبتلا به HIV در ايران شناســايى شــده اند كــه از اين تعداد 24هــزار و 840 نفر زنده و بقيه فوت كرده اند.

پروين افسر كازرونى در گفت و گو با ايرنا درباره آخرين آمار مبتلايان بــه HIV در ايران افزود: ســالانه به طــور متوســط بين 2 هزار تــا 2 هزار و 100 مــورد جديــد ابتــلا به HIV شناســايى مى شود. بر اســاس آخرين آمــار تا پايــان شــهريور، 38 هزار و 474 نفــر در كشــور بــه HIV مبتلا بودنــد كه اين عدد شــامل موارد زنده و فوتى است.

رييس اداره ايدز وزارت بهداشت گفــت: در حال حاضر 24 هزار و 840 بيمار مبتلا به HIV در كشور زندگى مى كنند و 14 هزار و 439 نفر مراجعه فعال به مراكز مشــاوره بــراى درمان دارند.

وى ادامــه داد: بر اســاس تخمين نرم افزار بين المللى ســازمان بهداشت جهانــى و مطالعات انجام شــده، تعداد كل افــراد مبتــلا بــه HIV در ايران حدود 60 هزار بيمار اســت كه تاكنون حــدود 41 درصــد آن هــا شناســايى شــدهاند. كازرونى با اشاره به راه هاى انتقــال ايدز، گفــت: درصــد راه هاى انتقال ايــدز در موارد جديــد ابتلا كه تشــخيص داده مى شود، بيشتر مربوط به رابطه جنســى محافظت نشده است. البتــه ايــن موضوع در اكثــر موارد به همســر افــراد مبتلا مربوط اســت كه اطلاعى از بيمارى خود نداشتند و براى آزمايش و درمان مراجعه نكرده اند. از طرف ديگر شيوع رفتارهاى جنسى كه مــى تواند افــراد را در معرض ابتلا به ايدز قرار بدهد، بر اســاس شــواهد رو به افزايش اســت و اگر آگاهى افراد در اين زمينه افزايش پيدا نكند، اين شيوه انتقال رشد پيدا مى كند، زيرا بسيارى از افــراد اطلاعــى از انتقــال ويروس HIV از طريــق رفتارهــاى محافظت نشده جنسى ندارند.

رييس اداره كنترل ايدز و بيمارى هاى آميزشــى وزارت بهداشت درباره اهميت پيشگيرى در زمينه ابتلا به ايدز اظهار داشت: مبناى پيشگيرى، افزايش آگاهــى در زمينــه بيمارى اســت. اگر افراد با راه هاى ابتلا و پيشگيرى آشنا شوند، خود مراقبتى را انجام مى دهند. يعنــى اگر افراد رفتــار پرخطرى انجام دادنــد كــه در معرض ابتلا هســتند، با توجه بــه آگاهى ها، مى توانند مراجعه و درمان را آغاز كنند.

كازرونى درباره مهمترين برنامه هاى وزارت بهداشــت براى پيشگيرى از ايــدز بيان كــرد: مهمتريــن برنامه، برنامه اســتراتژيكى اســت كــه بيش از 20 وزارتخانــه و ســازمان در آن شركت دارند. پايه و اساس اين برنامه بــر افزايش آگاهى و اطلاع رســانى با توجه به رويكرد نوين آموزش است.

وى ادامــه مى دهــد: درمان اين بيمــاران بــه صــورت رايــگان انجام مى شــود. حدود 200 مركز مشــاوره بيمارى هاى رفتارى در ســطح كشور وجود دارد و آدرس و تلفن اين مراكز روى ســايت HIV-STI.ir وجــود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.