كارمندان، اورژانس يار مى شوند!

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معاون آموزش و پژوهش ســازمان اورژانس كشــور از امكان گذراندن دوره هاى رايگان آموزشــى سازمان اورژانس كشور براى كارمندان بخش هاى دولتى و خصوصى خبر داد. به گزارش ايســنا، دكتر ميركتولى معاون آموزش و پژوهش ســازمان اورژانس كشور در اين مورد گفت: با توجه به اين كه برنامه ريزى انجام شده در خصوص آموزش افراد جامعه در 11 گروه تقسيم بندى و انجام شده است، آموزش كارمندان نيز به عنوان يكــى از اين گروه ها در حال برگزارى اســت. وى گفت: آمــوزش هاى اورژانس يار در سطوح مختلف از دوره هاى 12 ساعته تا دوره امدادگر اورژانس كه يك دوره 50 ساعته است برگزار مى شود. در اين دوره افراد مهارت هاى مهمى در ارتباط با كمك هاى اوليه و همچنين اقدامات ساده و اوليه حفظ حيات مثل احياى قلبى-ريوى، مسموميت ها، كنترل خون ريزى، آتل بندى، مواجهه با بيمار بى هوش، بيمارى هاى قلبى، ســكته مغزى، تشنج و ... به صورت عملى آموزش داده مى شــود. وى ادامه داد: آموزش 50 ســاعته تربيت اورژانس يار در وزارت بهداشت به عنوان اولين وزارتخانه دولت شروع شده است و تا كنون تعداد 17409 نفر از كارمندان سراســر كشور در اين طرح آموزش ديده اند و اين تعداد به صورت روزانه در حال افزايش است. معاون آموزش سازمان اورژانس در ادامه گفت: تمامى كارمندان بخش هاى دولتى و همچنين خصوصى مى توانند براى بهره مندى از اين كلاس ها به مراكز اورژانس اســتان ها و شهرســتان ها و مركز اورژانس تهران يا ســايت سازمان اورژانس كشور به نشــانى www.ems.behdasht.gov.ir مراجعه و ثبت نام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.