حبس درجه 3 در انتظار قاچاقچيان اطفال

KHABAR JONOOB - - اخبار -

بــا موافقت نماينــدگان خانه ملت، هــر كس مرتكب قاچاق اطفال و نوجوانان شــود بــه مجازات حبس درجه 3 قانون مجازات اسلامى محكوم مىشود.

بــه گــزارش صــدا و ســيما به نقــل از خانــه ملت، نمايندگان در جلســه ديروز در بررســى لايحــه حمايت از اطفال و نوجوانان اعاده شــده از شــوراى نگهبان با اصلاح جــزء (3) بند (ث) مــاده (6) بــا 153 رأى موافق، 5 رأى مخالــف و 4 رأى ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.

در ماده (7) آمده اســت: هر يــك از والدين، اوليا يا سرپرســتان قانونى طفل و نوجوانان و تمام اشــخاصى كه مسئوليت نگهدارى، مراقبت و تربيت طفل را برعهده دارند برخــلاف مقررات قانون تأمين وســايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايرانى مصوب ‪4//1353 30‬از ثبت نام و فراهم كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوانان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند و يا به هر نحوى از تحصيــل او جلوگيرى كنند، به انجام تكليف ياد شــده و جزاى نقدى درجه 7 محكوم مىشوند.

تبصره- در صورت عدم تمكن والدين و سرپرســتان قانونى به تشــخيص دادســتان، وزارت آموزش و پرورش و ســازمان بهزيستى كشــور مكلفند امكانات لازم را براى تحصيل اطفال و نوجوانان فراهم كنند.

همچنين ماده (17) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان بــا 138 رأى موافــق، 7 رأى مخالــف و 5 رأى ممتنع از مجموع 210 نماينده حاضر در جلســه به شرح ذيل اصلاح شد :

مــاده 17- هر كس از وقوع جرم يا شــروع به آن يا خطر شديد و قريب الوقوع عليه طفل يا نوجوانى مطلع بوده يا شــاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايى اعلام و گزارش بــه مقامات يا مراجع صلاحيــت دار و كمك طلبيدن از آن ها از اين امر خوددارى كند يا در صورت عدم دسترسى به اين مقامــات و مراجع و يا عدم تأثير دخالت آن ها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فورى و متناسب براى جلوگيرى از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه آن امتناع كند، مشروط بر اين كه با اين اقدام خطرى متوجه خود او يا ديگران نشــود، بــه يكى از مجازات هاى درجه 6 قانون مجازات اســلامى محكوم مىشود.

در پايــان نمايندگان بند (2) ماده 51 مبنى بر »قانون تأمين وســايل و امكانات تحصيل اطفــال و جوانان ايرانى مصوب 1353 با اصلاحات بعدى« را با 138 رأى موافق، 6 رأى مخالــف و 4 رأى ممتنــع از مجمــوع 210 نماينده حاضر در جلسه حذف كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.