طراحان سؤال از لاريجانى، ليست به دست دنبال جمع آورى امضاء

KHABAR JONOOB - - سياسي -

نماينده مردم شــاهين شهر در مجلس شوراى اسلامى گفت: امضاهاى استيضاح رييس مجلس كه سه شنبه شب گذشته با پس گرفتن امضا از سوى چند نفر از نمايندگان از حد نصاب افتاده بود مجدد با امضاى تعداد ديگرى از نمايندگان به حد نصاب رسيد.

بــه گــزارش نامه نيــوز، حســينعلى حاجــى دليگانى نماينــده مردم شــاهين شهر در مجلس شوراى اسلامى گفت: طرح استيضاح رييس مجلس مطابق با ماده 24 آيين نامه داخلى مجلس كه با پس گرفتن امضا از ســوى 6 نفــر از نمايندگان از حد نصاب افتاده بــود مجدد با امضاى تعداد ديگرى از نماينــدگان بــه حد نصاب (25 امضا) رســيد و بار ديگر در دســتور كار مجلس قرار گرفت.

وى افزود: بر اســاس روال قانونى ابتدا اقدام رييس مجلس در ارسال لوايح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشــويى به مجمع تشــخيص نظام بدون بررســى اين لوايح در مجلس با حضور اعضاى كميســيون آيين نامه داخلى و روســاى كميســيون ها مورد بررســى قرار مى گيــرد و چنان چه اين اقدام خلاف قانون تلقى شــود موضوع در جلســه غير علنى مورد بحث قرار مى گيرد.

نماينده مردم شــاهين شهر در مجلس شــوراى اسلامى، اظهار داشت: در جلسه غير علنى نمايندگان توضيحات خود را در اين باره ارايه مى كنند و ســپس در جلسه علنى مجلس بدون اين كه موافق و مخالفى صحبت كند موضوع به راى گذاشته مى شود و چنان چه نمايندگان به اين موضوع راى بدهند كــه اقدام رييس مجلس خــلاف قانون بوده رييس مجلس مســتعفى شناخته شده و ديگر تا آخر اين دوره مجلس نمى تواند كانديداى رياست يا عضويت در هيات رييسه مجلس شود.

حاجــى دليگانى خاطر نشــان كرد: اســامى كســانى كــه مجدد طرح اســتيضاح رييــس مجلــس را امضا كرده انــد عبارت اســت از: محمدرضا ملكشاهى راد، هدايت ا.. خادمى، فردين فرمند، جبار كوچكىنژاد.

با اين حال ديروز بعد از اعلام اين خبر، دوباره ساعاتى بعد امضاهاى طرح ســوال از لاريجانى براى دومين بار از حد نصاب افتاد و عضو هيات رييســه مجلس دوبــاره تاكيد كرد كه بــا توجه به كاهش تعــداد امضاهاى شكايت از رييس مجلس به 21 امضا اين موضوع فعلا منتفى است.

على اصغر يوســف نژاد در گفت و گو با ايســنا اظهار كرد: بر اساس مــاده 24 آيين نامه اگر 25 نفر از نمايندگان نســبت بــه عملكرد رييس يا اعضاى هيات رييســه معترض باشــند مــى توانند موارد را بنويســند و به كميسيون تدوين آيين نامه بدهند.

وى افزود: كميســيون وظيفه دارد ظرف ســه روز هيات رسيدگى را شــكل دهد، اين هيات متشكل از روساى كميسيون هاى تخصصى و اعضاى كميســيون تدوين آيين نامه اســت كه 10 روز فرصت دارند نسبت به اين اعتراض با حداقل 15 نفر و حضور حداقل سه نفر از متقاضيان تشكيل جلسه دهند. اگر هيات، نظر به عدم صلاحيت فرد را تصويب كرد كه فرد نمى تواند عضو هيات رييســه يا رييس باشــد، اين موضوع در جلســه غير علنى بحث مى شود و موارد گفته مى شود و متقاضيان صحبت مى كنند، كميسيون هم گزارش مى دهد و در اولين جلسه علنى هم بدون بحث، در مورد صلاحيت فرد راى گيرى مى شود.

وى ادامــه داد: اگر نظر مجلس بر عدم صلاحيت رييس يا عضو هيات رييســه باشــد، فرد از جايگاه خود در هيات رييســه مســتعفى خواهد بود و او حق كانديدا شــدن براى آن مســئوليت را ندارد اما نمايندگى او ســلب نمى شود.

عضو كميســيون تدوين آيين نامه همچنين يادآور شد: در مورد آقاى لاريجانــى تعداد بيش از 25 نفر از نمايندگان شــكايت از ايشــان را امضا كردند كه تحويل كميسيون آيين نامه شد البته بعد از مدتى عده اى امضاى خــود را پس گرفتند و از نصاب افتاد اما مجــدداً عده اى امضا كردند و به نصاب رســيد. باز هم تعــدادى امضاى خود را پس گرفتنــد و طبق آخرين اطلاعات 21 نفر بر امضاى خود باقى مانده اند بنابراين اعتراض به عملكرد آقاى لاريجانى فعلا منتفى است مگر اين كه مجددا امضا جمع آورى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.