قطع عضو، مشكلات بينايي و كليوي گريبانگير بيماران ديابتي

5 درصد ديابتيهاي فارس كودك و نوجوان هستند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

فــوق تخصص غدد و رئيس هيئــت مديره بنياد ديابت بوعلي از شــيوع بالاي قطع عضو، مشــكلا ت بينايي و كليوي ناشي از ديابت در فارس خبر داد.

دكتر حسين مروج در گفت و گ وب ا»خبرجنوب « گفت: عوارض ديابت در اســتان شيوع بالايي دارد و طبق شــواهد موجود، درصد يا زاي نمشكلا تناش ي از عدم اطلاع و ناآگاهي بيماران ديابت يا زپيشگير ي از عوارض است.

وي ادامــه داد: بــا توج هب هايــ نك ه10 درصد بزرگســالان بــالاي30 ســال در اســتان ديابــت د ارنــد توجــه بــه توســعه آموزشهــا د رايــ نبار ه ميتوانــد عــوارض آن را بــه حــد قابــ لتوجهــ ي كاهــش دهد. اين عضــو هيئت علمي دانشــگا هعلو م پزشــكي شيراز يادآور شــد: طبق آمار موجود حدود 5 درصــد مبتلايان ديابت در فارس كودك و نوجو ان هســتند و آمــوزش به خانــواده هاي اين ســني نه م ميتواند در كاهش عــوار ضآت يتأثي رقاب لتوجه ي داشته باشد.

دكتــر مــروج گفــت: بــا توجــه بــ هاهميــ ت آگاهــي از كنتــرل ديابــت و پيشــگير يا زعوار ض آن، همايشهــاي بيمــاران ديابتــي گاهــي د ر شــيراز برگزار ميشــود تــ ازمين هارائــ هآموزشه ا بــراي كنتــرل اين بيمــاري بــه نحو مؤثــري فراهم گردد .

اين فوق تخصــص غدد و متابوليســم كودك ان دانشــگاه علوم پزشــكي شــيراز ادامــه داد: رعاي ت اصول پيشــگيرانه و كنترل ديابــ تزمينها ير افراه م ميكنــد تــا منجر بــه عــوار ضغيرقاب لبازگشــ ت نشود.

وي گفــت: در حال حاضر حــدود 4 هزا ربيما ر ديابتي عضو بنياد ديابت بوعلي مســتقر در درمانگا ه امــام رضا (ع) هســتند كه نيمــي از آن ها كودك و نوجــوان ميباشــند. دكتر مروج گفت: هــد فم ااي ن اســت كه در قالب بنيــاد ديابت خدمــا تمؤثر ير ا بــه بيمــاران به ويژه كــودكان ارائه دهيــم ؛بيماران ي كــه بــه اين بنيــاد مراجعه ميكنند توســط پرســتار معاينــه مي گردند و آموزش هــاي لازم به آن ها د ر خصوص نحــوه مصرف دارو و مراقبــت از پاها داده ميشــود. وي ادامه داد: علاو هب راي نب اتوج هب هوز ن بيمار، وضعيت فشار خون و چربي خون، رژيم غذايي مناسب توسط كارشناس تغذيه به بيمار ارائه ميشود ؛ با توجــه به احتمال بروز اختلالاتي مانند افســردگ ي و اضطــراب روانشــناس هــم بــا بررســي وضعيت بيمــار در صورت لزوم مشــاوره هــا يلاز مر اارائ ه مي دهد .

دكت رمرو جگفت :مهم ترين مشــكلات بيماران ديابتــي هزينههــاي دارو و درمــان ،همچنيــن اعمال جراحي ناشــي از عوارض دياب تاس تك هب اافزا يش آگاهي ها و كاهش عوارضي مانند نابينايي و از دس ت دادن كليــه ميتوان اين هزينه ها را تا حدود يكاه ش د اد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.