مسابقه طراحى المانهاى نوروزى شيراز برگزار مى شود

KHABAR JONOOB - - سياسي -

شهردارى شيراز در نظر دارد به منظور ارتقاى كيفيت منظر شهرى و هويت بخشى به فضاى شهرى، مسابقهاى در خصوص طراحى، ساخت و نصب المانهاى شهرى در خور شــأن و نام شــيراز پايتخت فرهنگى و هنرى كشــور و ســومين حرم اهل بيت (ع) برگزار كند. به اين منظور هنرمندان و علاقه مندان مى توانند برا ىاطلا عا ز جزئيات و شركت در اين مسابقه به پايگاه اطلاع رسانى سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهردارى شيراز به آدر سhttps://landscape.shiraz.ir/ مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.