آغاز بهكار كنفرانس فضاى سايبرى كشورهاى اسلامى در شيراز

KHABAR JONOOB - - سياسي -

نهمين كنفرانس بينالمللى متخصصان فضاى ســايبرى كشــورهاى اسلامى به ميزبانى شــيراز و با حضور متخصصين اين حوزه از هشــت كشــور اسلامى آغاز بــه كار كرد. دبير اجرايــى نهمين كنفرانس بين المللى متخصصان فضاى ســايبرى كشورهاى اسلامى چهارشنبه 7 آذر در آيين گشايش اين كنفرانس بيان كرد :برا ى اولين بار جمهورى اسلامى ايران ميزبان اين كنفرانس است.

شــيخى افزود: طى چهار روز متخصصان فضاى ســايبرى كشورهاى عضو به تبــادل تجربيات خود از شــبكههاى اجتماعى و برنامه هاى كاربــرد ىتلف نهمرا ه مىپردازند. و يب ااشــاره ب هارائ ه14 مقاله، برگزارى سه كارگاه آموزشى و ايراد 12 ســخنرانى كليــدى در اين كنفرانس خاطرنشــان كرد: در ايــن كنفرانس تبادل نظرات برنامههاى مشــترك و همكارى هاى متقابلى بين ايران و ســاير كشورهاى عضو تعريف خواهد شــد. شيخى يادآور شد :كشــورها ىاسلام ىعضو ،سالان هب ه

ارائــه آگاهىهاى لازم و برگزارى دوره هاى آموزشــى بــراى مقابله با تهديدا ت ســايبرى مشترك مىپردازند. معاون امنيت فضاى تباد لاطلاعا تسازم انفناور ى اطلاعات ايران نيز با اشاره به ايجاد بيش از 35 مركز تخصصى جذب نيروى جوان، گفت: علاوه بر كشــورهاى اســلامى عضو، گروه هاى تخصصى از دانشــگاههاى كشــور در اين كنفرانس حضــور دارند و مىتوانند به تبــادل اطلاعات خود برا ى مقابله با بد افزارها و تهديدات ســايبرى بپردازند. ســيد هادى سجادى اضافه كرد : تمام كشورها با انواع تهديدات سايبرى رو به رو هستند و ه ركش وربرا ىمقابل هب ا آن سيستمهايى ايجاد مىكند .نهمي نكنفران سمتخصصا نفضا ىسايبر ىكشورها ى اسلامى با هدف بررسى تجربيات به دست آمده از تهديدات جديد و ارتقاى علمى كشورهاى اسلامى در مقابله با تهديدات سايبرى به مدت چهار روز د رهت لبزر گ شيراز د رحا لبرگزار ىاست .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.