راديو زيارت در شيراز راه اندازى شد

KHABAR JONOOB - - سياسي -

راديو زيارت به طور رســمى در شيراز آغاز به كار كرد.

مديركل صدا و ســيماى مركــز فارس اظهار كــرد: راديوى ملــى زيارت بــراى توليد و پخش برنامه هاى مختلف نمايشــى، مســتند، گزارشــى و ارتبــاط زنــده با موضــوع زيارت در مشــهد راهاندازى شــده كه در حال حاضر دو استان قم و فارس، مراكز معين براى توليد محتوا هستند.

ســيد تقى ســهرابى اضافه كــرد: از توليدات اين شــبكه جديــد، پرداختن به آداب و مناســك صحيــح زيارت، معرفــى امــام زادگان جليلالقدر در ايران اســلامى، تبيين جايگاه مذهبى سه استان خراســان رضوى، فارس و قم در كشــور، فرهنگ زيارت و ســاير برنامههاى مذهبى جذاب است كه با مشــاركت مراكز فارس، قم و خراســان رضوى توليد و پخش مى شود.

ســهرابى گفــت: راديــو زيــارت در شــيرا ز از طريــق مــوج اف ام 99 و نيم مــگا هرتز و در شــهرهاى جهرم، فســا، اســتهبان، خرامــه، كوار، سروستان و لامرد هم از طريق گيرندههاى ديجيتا ل تى اس سه دريافت مى شود.

مديركل صدا و سيماى مركز فارس گفت: د ر ماه هاى آينده امــكان دريافت اين راديو برا ىك ل استان فارس فراهم مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.