كم و كسري بيمه ايثارگران به معاون اول رئيس جمهور گزارش شود

KHABAR JONOOB - - جنوب -

بهمن پگاه راد-خبرنگار »خبرجنوب«/ سرپرست استاندارى فارس خواستار گزارش كم و كسريهاي بيمه ايثارگران و گزارش كار به معاون اول رئيس جمهور شد.

به گزارش »خبرجنوب«، يدا... رحمانى در مراســم شوراي هماهنگي امور ايثارگران استان فارس از بنياد شهيد و امور ايثارگران خواست تغييراتى كه در بيمه تكميلى ايثارگران انجام شده را بررسى و آسيبشناسى كنند و چنانچه كم و كسرىهايى در اين رابطه وجود دارد، براى پيگيرى به معاون اول رياست جمهور گزارش شود.

وي بــا بيان اين كــه بايد از هر روزنــهاى كه به وجود مىآيد براى حل مشــكلات جانبازان استفاده كرد به متمركز شدن امور پاداش ايثارگران و جانبازان اشاره كرد و گفت: اين مسئله را ما نمىدانستيم و خواستار توجيه بيشتر و رفع تمركززدايى در اين باره هستيم.

سرپرست استاندارى فارس پيرامون عدم سركشى از خانوادههاى ايثارگران تذكر داد و گفت: اين سركشىها بايد براى تمامى دستگاههاى دولتى به فرهنگ تبديل شود.

وى خواستار صبر و تحمل بيشتر از سوى دستگاهها و مردم در مشكلات اين روزها شــد و افــزود: اكنون دولت 40 تا 50 هزار ميليارد از بودجــه و اعتبارات اندك خود را به هدفمند كردن يارانهها اختصاص داده و در پرداخت حقوق و مزاياى پرســنل با مشــكلات عديدهاى رو به روســت به گونهاى كه حتى براى اشــتغال در بخــش دولتى توان ندارد و علىرغم تمامى اين مشــكلات با دادن اوراق مشاركت و اسناد عمومى ادامه سازندگى را دنبال كرده و اجازه متوقف كردن پروژههاى نيمهتمام را نداده از اين رو بايد تحمل بيشترى داشــت و دولت را يارى كرد. مديركل بنياد شــهيد و امور ايثارگران فارس نيز از اجرايى نشدن 35 تا 40 درصد قانون خدمات جامعه ايثارگران خبر داد.

رجبعلى راهى گفت: قســمتى از اجرا نشــدن اين مصوبات و قوانين مربوط به بنياد شهيد و مابقى مربوط به ساير دستگاههاست.

وى افزود: اين كه به غلط در جامعه عنوان مىشود كه همه چيز براى شهدا، جانبازان و خانواده آنهاســت، قضاوت نادرستى اســت و اين خدمات شامل مواردى است كه قانون مصوب كرده و تمامى اين موارد كه به طور كامل هم اجرا نمىشــود، حق شهدا و جانبازان و خانوادههاى معزز آن هاست.

وى با بيان اين كه طبق قانون موارد درمانى جانبازان و خانواده هاى آن ها صد درصد رايگان است اما هيچ گاه رعايت نشده و بيمه تكميلى آنها و موارد درمان اين خانوادهها با مشكل مواجه است گفت: امروزه هر چه بيشتر از زمان جنگ مىگذرد، مشكلات جانبازان شــيميايى اضافهتر مىشــود و اين افراد با مشكلى تازه مواجه مىشــوند كه براى پزشكان معالج ناشناخته است.

راهى بيان كرد: در قانون پنجم توسعه، مرخصى و پاداش جانبازان به عهده دستگاهها است اما پاداش خدمت سالهاى 95 و 96 آن ها هنوز پرداخت نشده است.

وى ادامه داد: ميزان پاداش سال ‪32 95،‬ ميليارد و 800 ميليون بوده كه اين كسرى اعلام شده و براى پرداخت آن قول مساعد دادهاند.

راهى با اشــاره به اين كه ذخيره مرخصى در برنامه ششــم به عهده بنياد گذاشته شده و هر زمان تأمين شود، پرداخت خواهد شد، اظهار كرد: متأسفانه تعدادى از دستگاهها براى سركشى از خانواده زندانيان به خوبى عمل نكردند.

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران فارس با بيان اين كه 12 هزار نفر از ايثارگران واجد شــرايط دريافت زمين هســتند كه 6 هزار نفر ســاكن شــيرازند، افزود: تا پايان سال مشــكل زمين 2500 نفر رفع مىشود و در اين راستا قول مساعد داده اند كه البته نيازمند كمك مسئولان راه و شهرسازى فارس است.

معاون تعاون و امور اجتماعى بنياد شهيد و امور ايثارگران استان فارس نيز در ادامه اين همايش بحث اشتغال را بزرگترين مسئله و بحران در بنياد شهيد توصيف كرد و گفت: در اولويت اول بنياد شهيد 4 هزار و 874 بيكار دارد و اين مورد مربوط به فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان 25 تا 70 درصد است، در اولويت دوم نيز 539 نفر بيكار داريم كه در مجموع 5 هزار و 413 نفر جوياى كار هستند.

حجت الاســلام محمدجواد محمدىپور با اشــاره به اين كه 10 هــزار و 535 نفر از خانواده شــهدا، جانبازان و ايثارگران بيكار هســتند، گفت: ســال گذشته در بحث اشتغال و جذب وامهاى خوداشتغالى نزديك به 900 نفر صاحب كار و اشتغال شدند.

در ادامه كار اين نشســت رابطين جامعه ايثارگرى از دســتگاه هاى مختلف گزارشى ارائه كردند و رئيس اداره امور شــاهد و ايثارگران آموزش و پرورش فارس نيز به عنوان بزرگترين دستگاهى كه بيشترين جامعه هدف را دارد، گزارشى ارائه كرد.

علىرضــا مختارى گفت: در آموزش و پرورش هزار و 855 جانباز شــاغل داريم و تاكنون هزار و 715 جانباز به افتخار بازنشســتگى نائل شــدهاند و در سر جمع از 39 هزار نفر جانباز فارس 10 درصد از آموزش و پرورش استان هستند.

وى گفــت: آموزش و پرورش اســتان فارس 507 شــهيد تقديم انقــلاب كرده و در بخش دانشآموزى نيز افتخار دارد 2 هزار و 685 شهيد تقديم انقلاب و نظام كرده است.

مختارى افزود: قانون جذب اشــتغال 25 درصد در آموزش و پرورش فارس به طور كامل اجرا شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.