ويروسى كه آبهاى فارس را در خود فرومىبرد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

معاون قضايى و برنامهريزى دادگسترى اســتان فــارس تأكيــد كــرد برخــى قوانين، نظيــر قوانيــن موجود در زمينــه حفظ آب و اراضى كارآمدى لازم را ندارد و بخشــى از آســيبهاى وارده به دليــل همين ناكارآمدى است.

سيد عبدالنبى نجيبى در همايش تغييرات اقليم، مهاجرت، پيامدها و راهكارها، يكى از عوامل مهــم تأثيرگذار بر گســترش نامنظم شهرها را تفاوت قائل نشدن بين اسناد عادى و رســمى دانســت و تأكيد كرد كــه نه تنها ساخت مســكن و توسعه شــهرها بلكه نظام مالياتــى، گمرك و تمام امور كشــور بايد با نظارت حكومت انجام شود.

اين مقام قضايى با بيان اين كه مهاجرت از اجــزاى ذاتى جامعه مدنى اســت و برخى كشورها از مهاجرت به عنوان فرصت استفاده مىكنند، دامنه قوانين داخلى ايران را بيشــتر مربــوط بــه اراضــى، آب، محيطزيســت و مهاجرت دانســت و افــزود: هدف اين قوانين استفاده بهينه از آب، منابع و توسعه كشت و افزايش اشتغال بوده است.

معاون قضايى دادگســترى فارس اضافه كرد: از دهه سوم انقلاب يك سرى قوانين به منظور ايجاد محدوديت در اســتفاده از منابع و اراضــى تصويب و تدوين و محدوديت در مالكيــت و تصرفات اراضى بــا رويكردهاى جديد اعمال شد.

نجيبى با اشــاره به اين كــه خودكفايى در توليد محصولات استراتژيكى مانند گندم ســالها در كشــور ما دنبال شــد، بيان كرد: اســتان فارس سالها در مقام اول توليد گندم كشــور بود و همين امر آســيبهاى جدى به منابع زيرزمينى آب وارد كرد.

وى با تأكيد بر اين كه افزايش بهرهورى و اســتفاده بهتــر از منابــع موجــود بايــد با شــيوههايى مانند كشت جايگزين انجام شود، خاطرنشــان كرد: قانون حفظ اراضى كاربرى كــه جلوى تفكيــك آن را گرفت قانونى بود كه كمك بسيارى در حفظ منابع كرد.

معاون دادگســترى فارس با بيان اين كه اگر تمام اجزاى حقوقى يك مســئله به خوبى در كنــار هم كار نكنند، كل سيســتم در يك چرخه معيــوب قرار خواهد گرفــت، تصريح كــرد: كار كردن روى مبانــى حقوقى جامعه نيازمند پژوهش و فعاليت كارشناسان حقوقى و جامعهشناسان در كنار يكديگر است.

نجيبى به تدويــن قوانين مربوط به آب در كشــورمان از جمله قانون توزيع عادلانه آب، قانون تعيين تكليف چاههاى غيرمجاز و غيره اشــاره كرد و گفت: اين قوانين آنچنان كه بايد نتوانســتند از منابع آب حفاظت كنند زيرا كاركرد آنها خودپيشگيرانه نبوده است.

وى بيان كرد: با وجود تصويب قانون اما مشــكل استفاده از سند عادى و ارائه خدمات به كســانى كه از اين سندها استفاده مىكنند در كشور ما هنوز حل نشده است.

معاون قضايى دادگســترى استان فارس ايجــاد باغشــهرهاى فراوان در اســتان بدون هيچ توجيه اقتصادى و كشاورزى را همچون ويروسى دانست كه در اين استان فراگير شد و افــزود: قوانين ما بازدارنده نيســت و بعد از وقــوع رويداد به دنبال راهــكار براى آن هستيم.

وى بــا بيــان اين كــه آمــار دقيقى از مهاجــرت در كشــور نداريــم، اظهــار كرد: مهاجرت مىتوانــد بر بــروز ناهنجارىهاى اجتماعى تأثير مستقيم بگذارد، همان طور كه مهاجرت بىرويه به شــيراز بر ضريب امنيتى آن تأثيرگذار بوده است.

معــاون قضايى دادگســترى فــارس در بخــش ديگرى از ســخنان خود با اشــاره به اين كه تغييرات اقليمى با حقوق بشــر رابطه مســتقيم دارد، تصريح كرد: كنوانسيون تغيير آب و هــوا كــه ايــران نيز به آن پيوســته از كليدىترين كنوانسيونها در حقوق بينالملل است و در سال 2020 اجرا مىشود.

وى با بيان اين كه براســاس قوانين اين كنوانسيون، كشورهاى عضو بايد كارى كنند كــه دماى جهانى كره زميــن به زير 2 درجه قبل از انقلاب صنعتى برســد و كشــورها به محدود كــردن انتشــار گازهــاى گلخانهاى موظفنــد، افزود: دفتر طرح ملى آب و هوا در ايران كارهاى مربوط به اين كنوانســيون را دنبال مىكند.

نجيبــى پرهيــز از نگاههــاى بخشــى و اقدامــات جزيــرهاى، برنامهريزى مشــترك ادارات و نهادها براساس واقعيتهاى موجود، پرهيز از قشرىنگرى، عدم مشروعيت بخشى به تخلفات گذشــته، برنامهريزى براى تغيير الگوى كشت و مصرف، اســتفاده از تجارب ساير كشــورها و توجه ويژه به مبانى حقوقى و ضمانــت اجراهــاى حقوقــى در قالب نظام خودپيشــگيرانه را از جمله راهكارهاى قابل اجرا بــراى جلوگيرى از مهاجرت بيشــتر به شهرها عنوان كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.